Advies Geschillencommissie passend onderwijs: Gymnasium mocht leerling van 10 jaar met een extra ondersteuningsbehoefte weigeren

Op 29 juli 2020 bracht de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) advies uit​ over de toelating van een leerling van 10 jaar tot een regulier Gymnasium. Het Gymnasium weigerde de leerling toe te laten tot de eerste klas. De moeder was het hier niet mee eens en legde een geschil voor aan de Commissie. De Commissie oordeelde dat de weigering om de leerling toe te laten redelijk was.

Wat was de situatie?

Een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte uit groep zeven van het basisonderwijs wordt aangemeld bij een regulier Gymnasium. De leerling heeft meer cognitieve uitdaging nodig dan de basisschool kan bieden. Het Gymnasium laat de leerling niet toe. De leerling is volgens het Gymnasium cognitief klaar voor het voortgezet onderwijs, maar heeft voor zijn sociaal-emotionele en executieve vaardigheden meer ondersteuning nodig, dan het reguliere Gymnasium kan geven.

Volgens de moeder van de leerling is het Gymnasium juist passend voor haar zoon en heeft haar zoon niet de extra ondersteuningsbehoefte zoals door de basisschool is overgedragen aan het Gymnasium. De moeder vindt dat het Gymnasium haar zoon de toegang niet mocht weigeren op grond van slechts het advies en onderliggende stukken van de basisschool.

Beoordeling door de Commissie

Na aanmelding van een leerling moet het bevoegd gezag van een school beoordelen of de leerling een extra ondersteuningsbehoefte heeft. De moeder van de leerling betwist dat haar zoon een extra ondersteuningsbehoefte heeft. Maar het Gymnasium kon volgens de Commissie op grond van het dossier van de basisschool en het samenwerkingsverband aannemen dat de leerling op het gebied van sociaal-emotioneel en executief functioneren wel een ondersteuningsbehoefte heeft. Een school voor voortgezet onderwijs mag informatie gebruiken die de basisschool van een leerling aanlevert. Zij hoeft niet per se eigen onderzoek te doen om te beoordelen of zij kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte. Wel moet een vo-school nagaan of de informatie die gegeven is door de basisschool compleet is

Het Gymnasium heeft alle relevante informatie over de leerling verzameld voordat hij een beslissing nam over de toelaatbaarheid. Het Gymnasium kon dus beslissen dat hij de benodigde ondersteuning aan de leerling niet zelf kon bieden, ook niet met inzet van middelen van het samenwerkingsverband. Het Gymnasium heeft vervolgens voldaan aan zijn zorgplicht en een andere school voor voortgezet onderwijs bereid gevonden om de leerling toe te laten. De leerling zit dan in een klas met ook jongere kinderen, maar kan wel werken op vwo 1 niveau.

Downloaden

  • Advies geschillencommissie passend onderwijs (GPO) d.d. 29 juli 2020 (109258)

De foto boven dit artikel heeft geen betrekking op betrokkenen in deze zaak.