Advies Geschillencommissie passend onderwijs: vanwege haar laagdrempelige karakter kan de Commissie zelf de rechtsgrond van het verzoek vaststellen

Op 7 april 2020 bracht de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) advies uit​ over een ontwikkelingsperspectief (opp) terwijl ouders het verzoek als verwijderingsgeschil hadden voorgelegd.

Wat was de situatie?

De leerling volgt onderwijs op een reguliere basisschool. Door zijn gedrag kan hij geen les meer volgen in zijn eigen klas. De school besluit dat de leerling tijdelijk ter observatie op een sbo-school moet worden geplaatst om zijn ondersteuningsbehoefte te onderzoeken. De ouders van de leerling zijn tegen deze gang van zaken. De school wil daarop de leerling permanent schorsen. Ouders vatten dat besluit op als een verwijderingsbesluit.

Beoordeling door de Commissie

Bij het voeren van een procedure bij de GPO hoeven ouders zich niet door een deskundige te laten bijstaan. Hierdoor kan het zijn dat ouders het verzoek niet op de juiste rechtsgrond indienen. Dit doet zich hier voor. Er is namelijk geen sprake van verwijdering omdat de leerling blijft ingeschreven op zijn basisschool en daar na de observatie kan terugkeren. Omdat het geschil gaat over het in kaart brengen van de ondersteuningsbehoefte van de leerling, behandelt de Commissie het geschil ambtshalve als een geschil over het ontwikkelingsperspectief. Ten aanzien van dat geschil is de Commissie ook bevoegd. Voor de leerling blijkt geen ontwikkelingsperspectief te zijn opgesteld. Zonder ontwikkelingsperspectief kan de school niet tot het besluit komen om de leerling tijdelijk ter observatie te plaatsen op het sbo. Aan observatieplaatsing op het speciaal basisonderwijs dient een opp ten grondslag te liggen.

De Commissie adviseert de school om voor de leerling zo snel mogelijk een opp op te stellen en hierover met ouders in overleg te gaan.

De Commissie oordeelt het verzoek gegrond.

Downloaden

  • Advies geschillencommissie passend onderwijs (GPO) d.d. 7 april 2020 (109137)​