Advies Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring: toelaatbaarheidsverklaring mag niet gebaseerd zijn op financiële overwegingen van het samenwerkingsverband

De Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT) bracht op 1 mei 2019 een advies uit over een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) voor een 18-jarige leerling in het cluster 3-onderwijs (onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen). De tlv-aanvraag was door het samenwerkingsverband afgewezen op basis van zijn beleid. De beide curatoren van de leerling maakten bezwaar tegen dat besluit.

Wat was de situatie?

Aan het einde van het schooljaar 2018-2019 eindigt de huidige tlv. De leerling is dan al 18 jaar. De school vraagt voor één schooljaar een nieuwe tlv aan. Dit, omdat de leerling daar nog een sprong in haar ontwikkeling maakte en de school deze ontwikkeling niet wilde belemmeren. Het komende schooljaar zou de leerling nog het nodige aan bijvoorbeeld interne stages geboden kunnen worden.

Beoordeling door de Commissie

Bij de beoordeling heeft de Commissie nadrukkelijk gekeken naar de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel kwaliteit speciaal en voortgezet speciaal onderwijs* en de uitleg van staatssecretaris Dekker bij Kamervragen in de Tweede Kamer*. Daaruit kan worden afgeleid dat per leerling de afweging gemaakt moet worden wat het beste bij zijn of haar ontwikkeling past: langer verblijf in het onderwijs of een vervolgbestemming buiten het onderwijs, zoals dagbesteding. De afweging dient, in overleg met de ouders, gebaseerd te worden op het ontwikkelingsperspectief van de leerling en het onderwijs- en zorgaanbod in de regio en niet op financiële overwegingen van het samenwerkingsverband.

De Commissie is van oordeel dat de individuele afweging, mede door het ontbreken van de vereiste twee deskundigenverklaringen, niet is gemaakt. Ook was het besluit gebaseerd op duidelijk financieel gedreven beleid. Van dit beleid kon worden afgeweken, zo verklaarde het samenwerkingsverband. Maar die hardheidsclausule was nergens opgetekend en doet er niet aan af dat het bewuste beleid niet is toegestaan.

Downloaden

  • Advies Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT) d.d. 1 mei 2019 (108674)

*