Advies Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring: samenwerkingsverband moet advisering over het type onderwijs binnen cluster 4 deugdelijk motiveren

De Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT) bracht op 2 april 2019 een advies uit over een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) voor een leerling in het basisonderwijs. Naast het tlv-besluit gaf het samenwerkingsverband ook een advies voor ZMOK-onderwijs*. De Commissie liet zich uit over de vraag of het samenwerkingsverband de tlv voor speciaal onderwijs cluster 4 ZMOK in redelijkheid heeft kunnen afgeven aan de leerling.

Wat was de situatie?

Een reguliere basisschool kon niet langer voorzien in de ondersteuningsbehoefte van een leerling. De vader was echter van mening dat de leerling met buitenschoolse therapie in het reguliere onderwijs zou kunnen blijven. Toch gaf de vader toestemming voor de tlv-aanvraag, omdat hij naar eigen zeggen niet duidelijk geweten zou hebben wat deze aanvraag betekent en wat de consequenties van een tlv kunnen zijn.
De afgifte van een tlv voor cluster 4 ZMOK vindt de vader niet passend voor zijn zoon. Temeer nu blijkt dat de zoon met deze tlv niet wordt toegelaten tot het PI-onderwijs*.

Beoordeling door de Commissie

Als een school niet meer verder kan met de leerling en regulier onderwijs niet meer passend is, heeft het schoolbestuur zorgplicht en moet het een tlv aanvragen. Op grond van artikel 18a lid 6 onder c van de Wet op het primair onderwijs (WPO) is het de wettelijke taak van het samenwerkingsverband om op verzoek van het schoolbestuur te beoordelen of een leerling toelaatbaar is tot het speciaal (basis)onderwijs, ongeacht toestemming van ouders.

Het is de Commissie niet gebleken dat het bestreden besluit tlv-so cluster 4 inhoudelijk onjuist is. Gezien artikel 3:46 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) dient wel deugdelijk gemotiveerd te zijn op welke gronden de tlv is afgegeven. Het samenwerkingsverband moet ook deugdelijk motiveren waarom naast speciaal onderwijs tevens een advies voor het type onderwijs ZMOK is afgegeven (in plaats van PI).
Dit advies leidt er kennelijk toe dat de leerling niet elders wordt toegelaten binnen cluster 4 dan tot het ZMOK-onderwijs. Daardoor lijkt het alsof het samenwerkingsverband dit effect beoogt, terwijl zijn bevoegdheid niet verder mag reiken dan de toekenning van toelaatbaarheid voor het speciaal onderwijs, in dit geval geheel cluster 4.
Welk type onderwijs de leerling het beste past binnen dit cluster is ter beoordeling aan de scholen zelf. Die hebben een eigen onderzoeksplicht of zij kunnen voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Het samenwerkingsverband dient het tlv-besluit op dit onderdeel aan te passen om eventuele toelatingsproblematiek te voorkomen.

Downloaden

 

* Het ZMOK is een vorm van speciaal onderwijs, vallend onder cluster 4, bestemd voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen.

* Pedologisch Instituut- scholen (PI), vallen tevens onder cluster 4. Deze scholen zijn verbonden aan een instituut en verzorgen naast onderwijs tevens diagnostiek, behandeling en onderzoek ten behoeve van leerlingen met een verstoorde leer- of persoonlijkheidsontwikkeling, complexe sociaal-emotionele, contactuele en/of cognitieve problemen.