Advies van de Geschillencommissie passend onderwijs over voorgenomen verwijdering van leerling met gedragsproblemen: de school hoeft de bekostiging voor de leerling niet over te hevelen naar een particuliere school

De Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) bracht op 22 januari 2019 een advies uit over een voorgenomen verwijdering van een leerling in het voortgezet onderwijs. De Commissie liet zich onder meer uit over de vraag of de school plaatsing van de leerling op een particuliere school zou moeten (mee)financieren.

Wat was de situatie?

De school plaatste een leerling vanwege gedragsproblemen op een time-out voorziening. Hierdoor zou via begeleiding en observatie de ondersteuningsbehoefte van de leerling kunnen worden vastgesteld. Maar de moeder van de leerling beëindigde dit traject voortijdig. Op een andere bovenschoolse voorziening was geen plaats voor de leerling. Omdat de leerling vanwege de ondersteuningsbehoefte niet terug kon en wilde naar haar school en de ondersteuningsvraag groot is, vroeg de school een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso) aan. Het samenwerkingsverband gaf deze tlv af. De school vond een vso-school die bereid was de leerling op te nemen, maar de moeder meldde de leerling niet aan bij deze school. Na de zomervakantie was daar geen plaats meer. De moeder stelde als alternatief een particuliere school voor. Maar de school is niet bereid om deze particuliere school te bekostigen. De moeder richtte zich vervolgens tot de Commissie.

Beoordeling door de Commissie

Na het stopzetten van de time-out voorziening bleef diagnostisch onderzoek van de leerling uit. Dit diagnostisch onderzoek kon de school niet zelf verrichten. Daarom en vanwege de ondersteuningsbehoefte van de leerling richtte de school zich tot het samenwerkingsverband voor de beoordeling van de vraag of de leerling vanwege haar ondersteuningsbehoefte is aangewezen op vso. Dit was volgens de Commissie een logische stap.
Bij de vso-school is inmiddels geen plaats meer. Wel kan de leerling tijdelijk op diezelfde vso-school terecht in een individueel traject, op haar niveau, en met zicht op doorstromen naar de gewenste klassikale setting. Dit is onder de gegeven omstandigheden passend.
De moeder heeft een particuliere school gevonden die zij passend vindt voor de leerling. De school hoeft de plaatsing van de leerling op die particuliere school niet te financieren. De wet biedt nog geen grondslag voor overheveling van de bekostiging naar een particuliere school. Ook is het door de school geboden vso-alternatief passend.

De Commissie oordeelt het verzoek ongegrond.

Downloaden

Advies Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) d.d.  22 januari 2019 (108504)