Advies van de GPO: ook al stemmen ouders niet in met de tlv-aanvraag, dan nog moet het samenwerkingsverband de tlv-aanvraag in behandeling nemen.

De Geschillencommissie passend onderwijs bracht op 6 maart 2019 een advies uit over een voorgenomen verwijdering van een leerling in het basisonderwijs. De Commissie liet zich onder meer uit over de vraag of de school een toelaatbaarheidsverklaring moest aanvragen, ondanks het ontbreken van toestemming van de ouders.

Wat was de situatie

Een reguliere basisschool was na een periode van begeleiding, onderzoek en overleg over het ontwikkelingsperspectief, handelingsverlegen geworden. Het samenwerkingsverband deelde die opvatting. Maar het samenwerkingsverband vond dat de school opnieuw in overleg met ouders moest gaan over de aanvraag van de toelaatbaarheidsverklaring. Ouders wensten geen medewerking te verlenen aan de tlv-aanvraag omdat zij het oneens waren met de uitkomsten van eerder onderzoek en speciaal onderwijs voor hun zoon niet passend vonden. Het schoolbestuur wilde daarna de leerling verwijderen. Daarover vroegen de ouders een oordeel aan de Commissie.

Beoordeling door de Commissie

Als een school niet meer verder kan met de leerling en regulier onderwijs niet meer passend is, heeft het schoolbestuur de zorgplicht en moet het een tlv aanvragen. Gezien artikel 18a lid 6 onder c van de WPO is het de wettelijke taak van het samenwerkingsverband om op verzoek van het schoolbestuur te beoordelen of een leerling toelaatbaar is tot het speciaal (basis)onderwijs. Het eigen beleid van het samenwerkingsverband, dat alleen een tlv-verzoek is toegestaan als de ouders daarmee instemmen, vormt een niet toegestane inperking van die wettelijke taak van het samenwerkingsverband. Die inperking leidt ertoe dat het schoolbestuur zijn zorgplicht niet volledig kan vervullen. Dat beleid van het samenwerkingsverband is in strijd met de wet.

De Commissie oordeelt het verzoek tegen het voorgenomen verwijderingsbesluit ongegrond en adviseert het schoolbestuur om een tlv aan te vragen. Zij wijst het samenwerkingsverband erop dat het die aanvraag in behandeling moet nemen.

Downloaden

Advies Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) d.d. 6 maart 2019 (108560)

De foto boven dit artikel heeft geen betrekking op de bij deze zaak betrokken personen.