Adviezen LBT en GPO over toelaatbaarheidsverklaring tot het so en verwijdering van de leerling

De Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT) bracht op 30 juni 2017 een advies uit over het besluit van een samenwerkingsverband over de toekenning van een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) (advies 107676). De ouders hadden bij het samenwerkingsverband bezwaar gemaakt tegen de afgifte van de tlv. Hiernaast hadden de ouders ook een geschil bij de Geschillencommissie Passend Onderwijs (GPO) ingediend over de verwijdering van hun kind.  Op 3 juli 2017 heeft de GPO hierover advies aan het bevoegd gezag uitgebracht (advies 107685).
De tlv en de verwijdering konden de toets der kritiek door de respectievelijke Commissies doorstaan.

De situatie

Het betrof een leerling in het basisonderwijs die eerst een jaar op een andere basisschool had gezeten. Op die eerste school was extra begeleiding ingezet, welke voortgezet werd op de nieuwe school. Reden voor wisseling van school was, dat de nieuwe school kleinere groepen leek te kunnen samenstellen waardoor meer begeleiding van de leerling mogelijk zou zijn. Al snel in het schooljaar bleek echter dat de leerling onvoldoende tot leren kwam, snel overprikkeld raakte en zich onmachtig voelde waardoor hij gedragsproblemen kreeg.

Beoordeling door de Commissies

Een tlv en een verwijdering van een leerling dienen aan verschillende criteria te voldoen.
Voor de tlv geldt dat deze volgens de in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband opgestelde criteria tot stand moet zijn gekomen. Daarbij moet er sprake zijn van schriftelijke en ondertekende advisering door twee deskundigen aan het samenwerkingsverband.
In dit geval was aan de formele en inhoudelijke eisen voldaan. De Commissie was van oordeel dat er veel stukken beschikbaar zijn, zoals handelingsadviezen, verslagen van observaties en rapportages waaruit een voldoende duidelijk beeld over de ondersteuningsbehoefte van de leerling blijkt. 

Voor de verwijdering geldt dat voldaan moet zijn aan formele eisen op grond van de wet maar ook de regels van de school zelf, zoals de schoolgids. Daarnaast moet worden beoordeeld of sprake is van ernstig gedrag van de leerling, of waarborg van de onderwijskwaliteit in het geding is, of voldoende begeleiding aan de leerling is gegeven en of het schoolondersteuningsprofiel en het ondersteuningsplan voldoende benut zijn. Het geheel leidt tot het oordeel of het bevoegd gezag in redelijkheid tot verwijdering heeft kunnen besluiten. Daarnaast toetst de Commissie bij verwijdering wegens handelingsverlegenheid van een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte of er deugdelijk onderzoek is gedaan naar het ontwikkelingsperspectief, naar de voor de school nog resterende begeleidingsmogelijkheden en of een andere school is gevonden die bereid is de leerling toe te laten. Ook in dit geval was volgens de Commissie aan de formele en inhoudelijke eisen voldaan. De Commissie stelt vast dat er sprake was van één op één begeleiding en voldoende ondersteuning, maar zonder resultaat. Daarbij was ook de veiligheid van de leerling en medeleerlingen in het geding. Er was een passende school bereid gevonden de leerling toe te laten. 

Downloaden

Advies LBT 30 juni 2017 (107676)
Advies GPO 3 juli 2017 (107685)

De foto boven dit artikel heeft geen betrekking op bij deze zaak betrokken personen.


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/owgsprod/domains/onderwijsgeschillen.nl/public_html/includes/common.inc:2777) in /home/owgsprod/domains/onderwijsgeschillen.nl/public_html/includes/bootstrap.inc on line 1486

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/owgsprod/domains/onderwijsgeschillen.nl/public_html/includes/common.inc:2777) in /home/owgsprod/domains/onderwijsgeschillen.nl/public_html/includes/bootstrap.inc on line 1490

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/owgsprod/domains/onderwijsgeschillen.nl/public_html/includes/common.inc:2777) in /home/owgsprod/domains/onderwijsgeschillen.nl/public_html/includes/bootstrap.inc on line 1490

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/owgsprod/domains/onderwijsgeschillen.nl/public_html/includes/common.inc:2777) in /home/owgsprod/domains/onderwijsgeschillen.nl/public_html/includes/bootstrap.inc on line 1490

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/owgsprod/domains/onderwijsgeschillen.nl/public_html/includes/common.inc:2777) in /home/owgsprod/domains/onderwijsgeschillen.nl/public_html/includes/bootstrap.inc on line 1490

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/owgsprod/domains/onderwijsgeschillen.nl/public_html/includes/common.inc:2777) in /home/owgsprod/domains/onderwijsgeschillen.nl/public_html/includes/bootstrap.inc on line 1490

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/owgsprod/domains/onderwijsgeschillen.nl/public_html/includes/common.inc:2777) in /home/owgsprod/domains/onderwijsgeschillen.nl/public_html/includes/bootstrap.inc on line 1490

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/owgsprod/domains/onderwijsgeschillen.nl/public_html/includes/common.inc:2777) in /home/owgsprod/domains/onderwijsgeschillen.nl/public_html/includes/bootstrap.inc on line 1490

Fout