De LKC en klachten van personeel in het onderwijs

Het overgrote deel van de klachten die de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) krijgt voorgelegd, is afkomstig van ouders en gaat over het handelen van leerkrachten, directeuren en andere functionarissen. Maar de wet noemt ook de werknemer (personeelslid) als mogelijke klager. In het reglement van de LKC is dat nog iets breder getrokken door iedereen die functioneel bij een school is betrokken als mogelijke klager te beschouwen. De school moet wel bij de LKC zijn aangesloten.

Wanneer kan een werknemer bij de LKC terecht?

Een ingediende klacht moet in overwegende mate betrekking hebben op de kwaliteit van het onderwijs dan wel het pedagogisch klimaat in de klas of op school. In rechtspositionele conflicten heeft de LKC geen taak. Een klacht van een werknemer moet dus geheel of in voldoende mate los staan van een rechtspositioneel conflict. De LKC beperkt zich in de praktijk tot klachten over de manier waarop men binnen een school met elkaar omgaat (bejegening). Soms is het onderscheid niet helemaal duidelijk. Wanneer gaat het sec over de rechtspositie van de werknemer en wanneer is er sprake van intimidatie of onheuse bejegening? In de beoordeling door de LKC slaat de weegschaal soms de ene en soms de andere kant op.

Enkele voorbeelden van door de LKC behandelde bejegeningsklachten

  • fysiek aanraken van een werknemer is alleen gerechtvaardigd als de veiligheid in het geding is (105973);
  • onvoldoende fysieke afstand in acht nemen kan als seksueel intimiderend worden ervaren (104790/104791/104792);
  • een werkgever die een zieke werknemer dreigt met sancties, terwijl die werknemer nog niet is beoordeeld door de bedrijfsarts, oefent oneigenlijke druk uit (105827).

Klachten over interne klachtafhandeling

Soms krijgt de LKC klachten voorgelegd die gaan over de wijze waarop een klacht intern is afgehandeld. Dat kan gaan om een klacht die de werknemer zelf bij zijn werkgever heeft ingediend, maar ook om een klacht die bij de werkgever tegen de werknemer is ingediend. Deze klachten zijn in beginsel ontvankelijk. Maar de LKC is geen hoger-beroepsinstantie (zie bijvoorbeeld 106222).

Klachten door ex-werknemers

Het LKC-reglement beschouwt een voormalig personeelslid niet als klager. Ex-werknemers hebben dus in beginsel geen toegang tot de LKC. In bijzondere gevallen kan op deze regel een uitzondering gemaakt worden. Er moet dan sprake zijn van bijzondere belangen die verband houden met de doelstellingen van het klachtrecht en de taak van de Commissie daarin, namelijk het bevorderen van de kwaliteit van het onderwijs.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de nieuwe themapagina: Klachtrecht voor onderwijspersoneel.