Een toelaatbaarheidsverklaring voor cluster 3 onderwijs betekent niet dat elke school in dat cluster de leerling kan toelaten

De Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) bracht op 23 april 2019 een advies uit over toelating tot het speciaal onderwijs. De Commissie liet zich uit over de vraag of een school voor speciaal onderwijs cluster 3 in redelijkheid een leerling met een toelaatbaarheidsverklaring voor dit cluster de toegang mocht weigeren.

Wat was de situatie

Een school voor speciaal onderwijs cluster 3 wilde een leerling met een tlv cluster 3 niet zondermeer toelaten. Er was volgens de school sprake van een discrepantie tussen de ondersteuningsbehoefte van de leerling en het schoolprofiel. 
Ouders gaven geen toestemming voor een observatie van hun zoon op de school van aanmelding. Zij meenden dat de toelaatbaarheidsverklaring aantoont dat de school voor hem een passende onderwijsplek is. 
De school weigerde vervolgens toelating van de leerling. De school motiveerde dat zij niet specifiek toegerust is om onderwijs te geven aan kinderen met gedragsproblematiek in het autistisch spectrum, zoals de leerling in kwestie. De school van aanmelding heeft andere (cluster-3) scholen voorgesteld aan de ouders. Echter, de leerling kon daar vanwege vol-problematiek niet geplaatst worden.

Oordeel van de Commissie

Een toelaatbaarheidsverklaring voor cluster 3-onderwijs betekent niet dat elke school in dat cluster de leerling kan toelaten. Die beoordeling hangt af van het schoolprofiel en de ondersteuningsbehoefte van de leerling. 
De Commissie is van oordeel dat de school op goede gronden de toelating van de leerling heeft geweigerd.
Desondanks is het verzoek van ouders gegrond. De school van aanmelding had geen juiste invulling gegeven aan haar zorgplicht. Zij behoort een andere passende school te vinden waar daadwerkelijk plaats is voor de leerling.

Downloaden

Advies Geschillencommissie passend onderwijs, d.d. 23 april 2019 - 108622

De foto boven dit artikel heeft geen betrekking op de bij deze zaak betrokken personen.