Eerste uitspraak Commissie van beroep funderend onderwijs

Per 1 januari 2017 is voor het primair en voortgezet onderwijs de landelijke Commissie van beroep funderend onderwijs ingesteld en ondergebracht bij Stichting Onderwijsgeschillen. Deze Commissie heeft inmiddels, op 6 maart 2017, haar eerste uitspraak gedaan.

Het betrof een docent die eerstegraadsbevoegd is. In het jaartaakoverzicht van de werknemer is vermeld dat hij in het schooljaar 2016-2017 in de periode 1 augustus 2016 tot en met 31 juli 2017 meer dan 50% van zijn lessen in de bovenbouw geeft. De werkgever meent dat de werknemer niet werkzaam is in de structurele formatie omdat hij de lessen van een collega vervangt voor de periode 5 september 2016 tot 15 juli 2017. Omdat deze periode korter is dan een kalenderjaar komt de werknemer volgens de werkgever niet in aanmerking voor het entreerecht.

Beoordeling door de Commissie

Om in aanmerking te komen voor het entreerecht dient de werknemer minimaal 50% van zijn lessen binnen de structurele formatie te geven. De toelichting op artikel 5.2 cao vo, waarin het entreerecht is neergelegd, bepaalt dat onder structurele formatie wordt verstaan formatie niet zijnde vervanging minder dan een jaar.

Het begrip jaar moet naar het oordeel van de Commissie in het kader van het entreerecht niet worden uitgelegd als een kalenderjaar maar als een schooljaar. De Commissie heeft hiervoor aansluiting gezocht bij de toelichting op artikel 9.a.2 lid 1 cao vo. Deze toelichting vermeldt dat met een dienstverband voor twaalf maanden wordt gelijkgesteld een dienstverband dat start op de eerste dag na de zomervakantie en eindigt op de eerste dag voorafgaand aan de zomervakantie van het jaar daarop.

De werkgever heeft beoogd de werknemer gedurende het gehele schooljaar in te zetten in de bovenbouw. Pas in de beroepsprocedure maakt de werkgever voor het eerst melding dat de einddatum van de vervanging 15 juli 2017 is. Uit de cao-bepaling over entreerecht kan ook niet worden afgeleid dat de aanspraak op het entreerecht pas na afloop van dit jaar ontstaat, zoals de werkgever ook had aangevoerd. Omdat de werknemer voldoet aan de overige voorwaarden voor toekenning van het entreerecht en hij het gehele schooljaar voor meer dan 50% van zijn lessen wordt ingezet in de structurele formatie komt hij in aanmerking voor het entreerecht.

Downloaden

Uitspraak Commissie van beroep funderend onderwijs, 6 maart 2017 (107497)

Eerdere uitspraken over entreerecht

De Commissie van beroep vo die tot 1 januari 2017 werkzaam was, heeft meer uitspraken over entreerecht gedaan. U vindt hier een overzicht van de uitspraken over entreerecht.

Meer informatie over de Commissie van beroep funderend onderwijs 

Commissie van beroep funderend onderwijs