Evaluatierapport pilot Mediation op symposium gepresenteerd

Pilot mediation geslaagd

Tijdens het symposium Mediation in het onderwijs op 5 november jl. in het NBC in Nieuwegein, presenteerde het Expertisecentrum van Stichting Onderwijsgeschillen het evaluatierapport van de pilot mediation bij klachten en medezeggenschapsgeschillen. De eindconclusie van het rapport is dat mediation in een behoefte aan alternatieve klachtbehandeling voorziet en in het algemeen leidt tot tevredenheid bij de betrokkenen. De opsteller van het rapport beveelt de Stichting Onderwijsgeschillen en haar commissies aan om door te gaan op de ingeslagen weg.

De Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) heeft dan ook besloten deze vorm van conflictoplossing naast de formele procedure blijvend aan te bieden.

Het symposium trok een breed publiek. De deelnemers deden na de presentaties mee aan verschillende workshops en discussiegroepen. In de plenaire terugkoppeling onder leiding van Dick Mentink, lid van het MT van het Expertisecentrum, waren de meeste deelnemers het erover eens dat mediation een goede aanvulling is op de dienstverlening van de LKC. In de discussies kwam ook naar voren dat het belangrijk is voor scholen hun organisatie zo in te richten dat ze goed in staat zijn klachten intern af te handelen. De toegenomen juridisering in het onderwijs is immers een zorgpunt voor veel schoolbestuurders. Achter de afhandeling van klachten bleek nog een wereld schuil te gaan…