Fusie of sluiting school? Vernieuwde Handreiking aan MR voor voorstellen van alternatieven

Als een bevoegd gezag een fusie of sluiting van de school overweegt kan de (G)MR, de personeels- of oudergeleding op grond van het initiatiefrecht in de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) een voorstel doen voor een alternatief plan voor de fusie of sluiting.

De procedure die de (G)MR hierbij kan volgen staat beschreven in de Handreiking aan de MR voor het voorstellen van alternatieven bij fusie of sluiting van een school. Ook staat in de Handreiking wat de procedure kan zijn als het schoolbestuur het alternatief van de (G)MR afwijst. De handreiking is geactualiseerd in april 2017.

Deze handreiking is opgesteld door het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen op verzoek van de staatssecretaris van OCW en in overleg met de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS) en het onderwijsveld.

Meer informatie over medezeggenschap bij fusie

Meer informatie over medezeggenschap bij fusie en over actuele ontwikkelingen vindt u op de themapagina medezeggenschap bij fusie in het funderend onderwijs  

Downloaden

Handreiking aan de MR voor het voorstellen van alternatieven bij fusie of sluiting van een school