Geschilbeslechting bij passend onderwijs: een pleidooi voor uniformering, artikel in School en Wet door J. Sperling en A.M.T. Wigger

In de nieuwste aflevering van School en Wet (nr. 5, Uitgeverij Wolters Kluwer) bespreken Joke Sperling en Annie Wigger de gecompliceerde rechtsbescherming bij geschillen over de overgang van leerlingen van het regulier onderwijs naar het speciaal onderwijs.

Zo is er de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) die oordeelt over geschillen over toelating, verwijdering en het ontwikkelingsperspectief van leerlingen. Daarnaast is er de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT) die advies uitbrengt in geschillen over de toelaatbaarheidsverklaring. Soms is het niet duidelijk welke geschillencommissie bevoegd is. De versnipperde rechtsbescherming kan ook tot gevolg hebben dat ouders gelijktijdig meerdere procedures moeten volgen.

Daarom pleiten Sperling en Wigger voor een nieuwe uniforme, snelle en laagdrempelige geschillenregeling. Zij doen ook suggesties voor hoe die regeling er uit kan zien.

Downloaden

J. Sperling, A.M.T. Wigger, ‘Geschilbeslechting bij passend onderwijs: een pleidooi voor uniformering’, School en Wet 2018, afl. 5, p. 24-31

 

 Annie Wigger  Joke Sperling

 

Joke Sperling is zelfstandig adviseur en Annie Wigger is advocaat. Beide auteurs hebben zitting in één van de commissies van Onderwijsgeschillen.