Het jaarverslag van de Commissie van beroep funderend onderwijs gepubliceerd

Uit het jaarverslag van de Commissie van beroep funderend onderwijs over het jaar 2019 blijkt dat de Commissie in totaal 61 zaken in behandeling heeft gehad. Een lichte daling ten opzichte van 2018. De verwachting is dat het aantal door de Commissie te behandelen zaken vanaf 1 januari 2020 toeneemt als gevolg van het inwerking treden van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Vanaf die datum kunnen immers alle werknemers die werkzaam zijn in het bijzonder en het openbaar onderwijs beroep in stellen tegen de in de cao-po en vo genoemde besluiten.

De Commissie​​

De Commissie van beroep funderend onderwijs is op 1 januari 2017 ingesteld voor het primair en voortgezet onderwijs. Met de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) zijn alle onderwijsinstellingen in het primair, voorgezet en voortgezet speciaal onderwijs automatisch aangesloten bij de Commissie. De bezwaar- en beroepsgronden voor de ambtenaar in het openbaar onderwijs zijn daarmee komen te vervallen.

De beroepen 

In het jaarverslag vindt u uitgebreide informatie over de beroepen die aan de Commissie zijn voorgelegd en op welke wijze de geschillen zijn geëindigd: door middel van intrekking, uitspraak van de Commissie of mediation. In 2019 heeft de Commissie in totaal 61 zaken in behandeling gehad. De Commissie deed in 21 zaken uitspraak. Het merendeel van de beroepen ging over schorsing. Verder gingen veel zaken over overplaatsing en berisping. 

In het jaarverslag wordt ook nader ingegaan op het op 20 maart 2019 uitgebrachte advies van de door het expertisecentrum van Stichting Onderwijsgeschillen ingestelde adviesgroep ‘Op weg naar één arbeidsrecht voor de gehele onderwijssector’.  

Downloaden

Jaarverslag Commissie van beroep mbo en hbo is ook beschikbaar