Instemmingsrecht deelnemersraad mbo op schoolkostenbeleid per 1 januari 2017

De deelnemersraad in het mbo krijgt per 1 januari 2017 instemmingsrecht op schoolkostenbeleid. In de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) wordt deze bevoegdheid toegevoegd aan de instemmingsbevoegdheden van de deelnemersraad.

Verbetering kwaliteit van het mbo

De uitbreiding van de instemmingsbevoegdheden van de deelnemersraad is onderdeel van de wetswijziging om de kwaliteit van het mbo te verbeteren. In de wet wordt tevens de klachtenregeling in het mbo wettelijk geregeld. Dat onderdeel treedt in werking met ingang van 1 augustus 2017.

Wat is het schoolkostenbeleid?

Het schoolkostenbeleid omvat alles met betrekking tot de kosten die gemaakt moeten worden voor het volgen van het onderwijs. Het gaat daarbij niet om de hoogte van de kosten per afzonderlijke mbo-opleiding, maar om het beleid van de instelling. Daar valt ook het beleid onder ten aanzien van de vrijwillige bijdrage.
De deelnemersraad had al instemmingsrecht op de hoogte en de besteding van de vrijwillige bijdrage.

Medezeggenschapsgeschillen over schoolkostenbeleid

Als de deelnemersraad niet instemt met het schoolkostenbeleid van de instelling, kan een instemmingsgeschil ontstaan. Voor geschillen tussen de deelnemersraad en het bevoegd gezag  is de Landelijke Commissie voor Geschillen deelnemers en ouders MBO als enige bevoegd. Deze Commissie is ondergebracht bij Onderwijsgeschillen.

Downloaden

​Wet van 26 oktober 2016 tot wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES met betrekking tot enkele kwaliteitsaspecten in het beroepsonderwijs (Stb. 2016, 417)