Jaarverslag Commissie van beroep funderend onderwijs 2018: aantal aanhangig gemaakte beroepen in 2018 is iets gestegen ten opzichte van 2017

Uit het jaarverslag van de Commissie van beroep funderend onderwijs over het jaar 2018 blijkt dat de Commissie in totaal 74 zaken in behandeling heeft gehad. Een lichte stijging ten opzichte van 2017, maar wel minder beroepen dan voor 2016 toen de Commissie nog bevoegd was om over ontslagzaken te oordelen. Mogelijk neemt het aantal door de commissie te behandelen zaken vanaf 1 januari 2020 toe als gevolg van het inwerking treden van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). 

De Commissie

De Commissie van beroep funderend onderwijs is op 1 januari 2017 ingesteld voor het primair en voortgezet onderwijs. Werknemers in het bijzonder primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) kunnen bij de Commissie in beroep gaan tegen bepaalde, in de cao genoemde, besluiten van hun werkgever. 

De beroepen 

In het jaarverslag vindt u uitgebreide informatie over de beroepen die aan de Commissie zijn voorgelegd en op welke wijze de geschillen zijn geëindigd: door middel van intrekking, uitspraak van de Commissie of mediation. In 2018 heeft de Commissie in totaal 74 zaken in behandeling gehad. De Commissie deed in 26 zaken uitspraak. Het merendeel van de beroepen ging over schorsing. Verder gingen veel zaken over overplaatsing en berisping. In het jaarverslag wordt ook nader ingegaan op de Wnra, die naar verwachting op 1 januari 2020 in werking zal treden.  

Downloaden

Jaarverslag Commissie van beroep mbo en hbo ook beschikbaar