Jaarverslag Landelijke Klachtencommissie onderwijs 2019 gepubliceerd. 'Hoor en wederhoor is de basis van klachtbehandeling door de LKC'

Het jaarverslag van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) 2019 is gepubliceerd. In het verslagjaar ontving de LKC 241 klachten met een grote diversiteit aan onderwerpen. In veel gevallen kon de klacht alsnog op school- of bestuursniveau worden opgelost, vaak na tussenkomst van de LKC. Daarnaast hebben door Onderwijsgeschillen begeleide bemiddeling of mediation een aantal keer tot intrekking van de klacht geleid. In 94 klachten heeft de LKC een inhoudelijk advies uitgebracht.

Het aantal bij de LKC aangesloten scholen is in 2019 verder gestegen. Scholen uit alle sectoren, openbaar en bijzonder, kunnen zich aansluiten bij de LKC. In het jaarverslag is er verder aandacht voor de werkwijze van de LKC.

Voorzitter LKC, Sandra Schreuder:

De ervaring leert dat tijdens hoorzittingen veelal een goed gesprek tot stand komt, waarbij bereidheid is om in het belang van het kind tot een goede oplossing van de klacht te komen.

Onderwerpen van de klachten

De klachten gaan in 2019 over uiteenlopende onderwerpen. Veel klachten hebben te maken met of gaan over communicatie. Andere onderwerpen waarover veel klachten gaan zijn pesten, onvoldoende begeleiding van leerlingen, onjuiste schooladviezen, niet bevorderen, optreden tegen leerlingen, interne klachtbehandeling door de school en informatieverstrekking aan gescheiden ouders. Een aparte paragraaf is gewijd aan klachten over meldingen bij en informatieverstrekking aan Veilig Thuis.

Wat in 2019 opvalt is dat klachten vaker worden onderbouwd met geluidopnames van gesprekken die zonder toestemming van de docent of school waren gemaakt. De LKC heeft haar beleid over het gebruik van geluidsopnames daarom verder aangescherpt.

In de meeste gevallen neemt het schoolbestuur het oordeel en de aanbevelingen van de Klachtencommissie over.

Downloaden

 

De scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden die zijn aangesloten bij de LKC ontvangen deze week per post het jaarverslag.