Jaarverslag LCG WMS 2017 gepubliceerd

In het jaarverslag LCG WMS 2017 brengen de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS  (LCG WMS) en Stichting Onderwijsgeschillen verslag uit van hun activiteiten op het gebied van de Wms in het kalenderjaar 2017. Het verslag is digitaal beschikbaar. Hieronder lichten wij enkele zaken uit. 

De geschillen

In het verslag vindt u uitgebreide informatie over de geschillen die aan de LCG WMS zijn voorgelegd en hoe deze geschillen zijn geëindigd: door middel van intrekking, uitspraak van de LCG WMS of mediation.
Opvallend is dat het aantal geschillen t.o.v. 2016 is toegenomen hetgeen wellicht het gevolg is van de gewijzigde bevoegdheid van de LCG WMS per 1 januari 2017. 

De nietigheid in de Wms.

Sedert 1 januari 2017 kan een medezeggenschapsorgaan tegenover het bevoegd gezag een beroep doen op de nietigheid van een besluit. Bij de behandeling van de geschillen bleek over de nietigheid veel onduidelijkheid te bestaan. In dit verslag geeft de Commissie aan de hand van enkele van haar uitspraken uitleg over het begrip ‘nietigheid’ in de Wms. 

Expertisecentrum Onderwijsgeschillen

Advies medezeggenschap Integrale Kindcentra (IKC’s)
Tijdens het verslagjaar is in opdracht van het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen advies uitgebracht over de mogelijke organisatie van medezeggenschap in IKC’s. Meer informatie daarover treft u in dit jaarverslag aan.  

Onderzoek medezeggenschapsketen in passend onderwijs
In 2017 is in opdracht van het Expertisecentrum gestart met een onderzoek naar het functioneren van de medezeggenschap in passend onderwijs. Het verslag geeft nadere uitleg.

Voorts rapporteert het verslag over de gewijzigde bevoegdheid van de LCG WMS, de benoemingsprocedure die in 2017 heeft plaatsgevonden, het WMS congres enz.

Downloaden

Jaarverslag Landelijke Commissie voor Geschillen WMS 2017