Jaarverslag LKC 2017 gepubliceerd

Het jaarverslag van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) over 2017 is verschenen.  
Uit het jaarverslag blijkt dat de Commissie in totaal 239 klachten heeft behandeld. De LKC streeft ernaar de klachten zoveel mogelijk zonder formele procedure te doen oplossen op het niveau van de school. Ook zet de LKC in op mediation als alternatieve vorm van klachtoplossing. Van de 239 klachten zijn er 71 uitgemond in een inhoudelijk oordeel in de vorm van een advies van de Commissie. In 59 klachten heeft het schoolbestuur naar tevredenheid van klagers de klacht opgelost of heeft klagers in ieder geval aanleiding gegeven de klachtprocedure te beëindigen. Mediation leidde in 4 gevallen tot een oplossing van de klacht. In 1 zaak heeft de Commissie na een mediation alsnog advies uitgebracht. In 7 gevallen werd een ingediende klacht niet-ontvankelijk verklaard.

Informatieverstrekking aan ouders met een verbroken relatie 

De LKC krijgt elk jaar klachten over informatieverstrekking aan ouders met een verbroken relatie (gescheiden ouders). In vergelijking met voorgaande jaren heeft de LKC in 2017 relatief meer klachten ontvangen van ouders over de informatieverstrekking door scholen over hun kinderen, namelijk 11 (in voorgaande jaren heeft de LKC 3 tot 5 zaken per jaar behandeld). Dit was reden voor de Commissie om aan dit onderwerp meer aandacht te geven. Meer daarover in hoofdstuk 2 van het jaarverslag. 

Adviezen in 2017 

De uitgebrachte adviezen door de LKC worden in het jaarverslag per onderwerp besproken: 

  • Communicatie 
  • Pedagogische en didactische begeleiding 
  • Veiligheid 
  • Optreden tegen leerling/ouders 
  • Schoolorganisatie
  • Klachtbehandeling
  • ​Niet-ontvankelijk

Op de website treft u ook een aantal themadossiers aan waarin de jurisprudentie van de LKC thematisch is behandeld. 

Downloaden

Jaarverslag LKC 2017 (pdf)