Jaarverslag van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) 2018 verschenen

Uit het jaarverslag van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) blijkt dat de Commissie in totaal 276 klachten heeft behandeld. De LKC streeft ernaar de klachten zoveel mogelijk zonder formele procedure op het niveau van de school op te lossen. Ook zet de LKC in op mediation als alternatieve vorm van klachtoplossing. Van de 276 klachten zijn er 79 uitgemond in een inhoudelijk oordeel in de vorm van een advies van de Commissie. In 80 klachten heeft het schoolbestuur naar tevredenheid van klagers de klacht opgelost of heeft klagers in ieder geval aanleiding gegeven de klachtprocedure te beëindigen. Mediation leidde in 3 gevallen tot een oplossing van de klacht. In 9 gevallen werd een ingediende klacht niet-ontvankelijk verklaard.

20 jaar klachtrecht

Twintig jaar geleden, in 1998, werd het klachtrecht geïntroduceerd in het funderend onderwijs. In 2018 bestond de LKC ook 20 jaar. Reden om in dit jaarverslag terug te blikken op de ontwikkeling van het klachtrecht en de LKC;  hoe de LKC in 1998 van start ging en waar zij nu staat. Meer daarover leest u In hoofdstuk 2 van het jaarverslag.

Adviezen in 2018

De uitgebrachte adviezen door de LKC worden in het jaarverslag in hoofdstuk 4 per onderwerp besproken:

  • Communicatie
  • Pedagogische en didactische begeleiding
  • Schoolorganisatie
  • Veiligheid
  • Optreden tegen leerling of ouders
  • Klachtbehandeling
  • ​Niet-ontvankelijk

Downloaden

De scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden die zijn aangesloten bij de LKC ontvangen deze week per post het jaarverslag.