Klachten over meldingen aan Veilig Thuis

Een school die zich zorgen maakt over de thuissituatie van een leerling omdat zij kindermishandeling vermoedt, kan advies vragen of een melding doen bij Veilig Thuis. De school moet hierbij handelen volgens de procedure die beschreven is in de ‘meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ van de school. Als ouders het niet eens zijn met de melding of de informatieverstrekking aan Veilig Thuis, kunnen zij een klacht indienen bij de klachtencommissie van de school. De Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) van Onderwijsgeschillen behandelt regelmatig klachten van ouders over een melding of informatieverstrekking aan Veilig Thuis door de school. Bij de beoordeling van deze klachten betrekt de LKC de meldcode van de school.

Hoe beoordeelt de LKC klachten over meldingen aan Veilig Thuis?

Als ouders een klacht indienen over een melding aan Veilig Thuis, beoordeelt de LKC of de juiste procedure volgens de meldcode van de school is gevolgd. De Commissie gaat ook na of de school voldoende reden had om de informatie te verstrekken of een melding te doen. Zo oordeelde de Commissie in januari 2017 dat een school had gehandeld in strijd met het protocol door niet vooraf met de moeder te overleggen over het voornemen een melding bij Veilig Thuis te doen. Ook had de school er onvoldoende bij stil gestaan wat de impact zou kunnen zijn van de melding op de ouders (advies 107427).

Uit andere adviezen van de LKC blijkt onder andere dat:

  • de school duidelijk moet maken of het gaat om feiten, opvattingen of vermoedens (105737, 105668);
  • de verstrekte informatie op juistheid moet kunnen worden gecontroleerd (105018);
  • de school geen toestemming van de ouders nodig heeft om een melding doen (105698);
  • dat de school in beginsel ouders hiervan wel vooraf op de hoogte moet stellen (107130107181);
  • alleen als de veiligheid van het kind of van een ander in het geding is of er haast geboden is, kan hierop een uitzondering worden gemaakt (105308).

Meer informatie

Op de Themapagina Informatieverstrekking aan Veilig Thuis vindt u meer informatie over de wettelijke regels, over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en over de beoordeling door de LKC van klachten over informatieverstrekking aan Veilig Thuis.

 

* De personen op de foto boven dit artikel zijn niet betrokken bij zaken bij de LKC.