Landelijke Dag tegen Pesten; klachten over pesten op school

Op 19 april 2017 is de Landelijke Dag tegen Pesten. Pesten vormt nog steeds een probleem dat grote gevolgen kan hebben. Wat is er geregeld over pesten in het onderwijs en waar kunnen ouders terecht met klachten over pesten?  

Wat is wettelijk geregeld in het onderwijs?

Sinds 1 augustus 2015 bestaat er een wettelijke zorgplicht voor sociale veiligheid op school. De komst van deze ‘anti-pestwet’ betekent in de praktijk dat scholen moeten zorgen voor:

  • een sociaal veiligheidsbeleid, dat pesten tegengaat en zorgt voor sociale, fysieke en mentale veiligheid van de leerlingen;
  • monitoring van de veiligheid van leerlingen;
  • een aanspreekpunt, dat het anti-pestbeleid coördineert en waarbij leerlingen en ouders terecht kunnen als het gaat om pesten.

Het anti-pestbeleid valt onder het veiligheidsbeleid van de school. Dat beleid kan alleen worden vastgesteld met instemming van de MR. Elke school in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs moet een veiligheidsplan hebben. Een onderdeel van het veiligheidsplan kan een pestprotocol zijn. In het pestprotocol geeft de school aan hoe er met pesten moet worden omgegaan.

Waar kunnen ouders terecht met klachten over pesten?

Als een kind gepest wordt kunnen ouders dit melden aan het aanspreekpunt voor pesten binnen de school. Zijn zij niet tevreden over de  aanpak van de school, dan kunnen zij een klacht indienen bij de klachtencommissie van de school. Welke klachtencommissie dat is staat in de schoolgids of op de website van de school. Veel scholen zijn aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) van Onderwijsgeschillen. De LKC heeft veel klachten behandeld over pesten.

Ook in 2016 was er weer een aantal klachten over dit onderwerp. De LKC beoordeelt of er inderdaad sprake was van pesten. Om te spreken van pesten moet er sprake zijn van structureel, moedwillig pestgedrag, gericht tegen een leerling. De LKC beoordeelt ook of de school adequaat heeft opgetreden tegen het pesten.

Meer informatie

Meer informatie over pesten vindt u op de Themapagina Pesten op school

U vindt hier alle adviezen van de LKC over pesten