Landelijke Klachtencommissie Onderwijs: klacht over schooladvies is gegrond, omdat het onzorgvuldig tot stand is gekomen

De Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) heeft zich op 10 juni 2020 gebogen over een klacht over een schooladvies dat een leerling heeft gekregen. De klacht is digitaal besproken via Microsoft Teams. Vanwege de landelijke coronamaatregelen en de spoedeisendheid van het onderwerp bood de LKC dit in de coronaperiode aan.

Wat was de situatie?

Een ouder klaagt over de handelwijze van school rondom inhoud en totstandkoming van het schooladvies voor zijn zoon. Het advies is vmbo-tl met daaraan gekoppeld een plaatsingsadvies vmbo-tl/havo. Volgens klager is havo een passend advies. Verder klaagt de ouder erover dat zijn zoon een leerachterstand heeft opgelopen door de gebrekkige begeleiding vanuit school.

Wat waren de standpunten?

Volgens de ouder zat zijn zoon een tijdje niet lekker in zijn vel vanwege onrust in de klas. Door gebrekkige begeleiding door de school heeft hij niet kunnen laten zien wat hij kan. De ouder heeft dit toen aangekaart bij de school. Na onderzoek en met extra ondersteuning was groei waarneembaar. Zo heeft de leerling groei laten zien qua citoscores en scoorde hij goed op methodetoetsen. Uit een intelligentietest is gebleken dat hij een hoog totaal IQ heeft.
De school vond niet dat de leerling een extra ondersteuningsbehoefte had. Zij heeft wel hulpmiddelen ingezet, omdat de leerling soms moeite had om zich te concentreren. Voor school zijn de Citoscores voor rekenen en begrijpend lezen van doorslaggevend belang geweest voor de conclusie dat vmbo-tl een passend advies is. Een meervoudig schooladvies behoort volgens het beleid van de school niet tot de mogelijkheden. Gezien de incidentele uitschieters naar havo-niveau heeft de school een plaatsingsadvies vmbo-tl/havo gegeven.

Beoordeling door de Commissie

De school volgt een beleid dat het mogelijk maakt om bij twijfel een dubbel schooladvies te geven. Desondanks heeft de school aangegeven dat zij leerlingen alleen een enkelvoudig (bijvoorbeeld vmbo-tl) schooladvies geeft. Dit is niet in overeenstemming met het beleid dat zij volgt.
De leerling haalt betere resultaten voor methodetoetsen dan op de Citotoetsen, waarop hij op dat moment op vmbo-tl niveau scoort. Uit een afgenomen intelligentietest blijkt dat de leerling qua intelligentie op havo-niveau zou kunnen presteren. Na het onderzoek heeft de school extra begeleiding ingezet en toont de leerling enige groei waarbij de Citoresultaten deels naar havo-niveau groeien. Verder heeft de school een wisselend beeld gegeven over de werkhouding en inzet van de leerling. De school heeft de hiervoor genoemde informatie niet bij het schooladvies betrokken. Dit had wel gemoeten, vooral nu de eindtoets vanwege corona dit jaar niet doorging. De school is in de totstandkoming van het schooladvies tekortgeschoten door niet alle relevante informatie over de leerling te betrekken bij het schooladvies. In zoverre krijgt de ouder dus gelijk.

Dat de Commissie hiertoe heeft geconcludeerd wil niet zeggen dat de leerling meteen een havo-advies krijgt. Het is aan de school om het schooladvies te heroverwegen en een definitief oordeel te vormen over de leerling. Dit heeft de school nog voor de zomervakantie gedaan. Het advies is vmbo-tl/havo geworden.

Downloaden

  • Advies Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) van 10 juni 2020 (109223).

Meer informatie