Landelijke Week tegen Pesten en klachten over pesten op school

Van 17 t/m 21 september 2018 is de Landelijke Week tegen Pesten. Het thema is dit jaar Laat je zien! Daarmee wordt bedoeld dat de leraar zich moet laten zien zodat leerlingen weten dat ze bij hun leraar terecht kunnen met vragen over pesten. Wederzijds vertrouwen staat centraal. Als leerlingen hun leraar vertrouwen, zullen ze eerder naar de leraar toe gaan met vragen over pesten. Op de website www.weektegenpesten.com vindt u meer informatie en suggesties om het pesten tegen te gaan en te werken aan een vertrouwensband tussen leraar en leerling.

De Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) behandelt met enige regelmaat klachten over pesten. De klacht gaat meestal over dat de school onvoldoende maatregelen neemt om het pesten te stoppen.

Wat is in de wet geregeld over pesten?

Sinds 1 augustus 2015 bestaat er een wettelijke zorgplicht voor sociale veiligheid op school. In deze ‘anti-pestwet’ is bepaald dat scholen moeten zorgen voor:

  • een sociaal veiligheidsbeleid, dat pesten tegengaat en zorgt voor sociale, fysieke en mentale veiligheid van de leerlingen;
  • monitoring van de veiligheid van leerlingen;
  • een persoon die het beleid coördineert in het kader van het tegengaan van pesten;
  • een aanspreekpunt waarbij leerlingen en ouders terecht kunnen als het gaat om pesten.

Veel scholen gebruiken een anti-pestprogramma. Dit is echter niet wettelijk verplicht.

Wat wordt verstaan onder pesten?

Pesten kan verbaal zijn, zoals vervelende opmerkingen tegen of over een leerling. Ook kan pesten bestaan uit fysiek gedrag. Steeds vaker wordt er ook online gepest, op diverse platforms van sociale media. Bij pesten is sprake van structureel, moedwillig pestgedrag, dat is gericht tegen een leerling. Pesten is niet hetzelfde als plagen. Plagen is meestal spontaan en duurt minder lang dan pesten.

Waar kunnen ouders terecht met klachten over pesten?

Als een kind gepest wordt kunnen ouders dit melden aan het aanspreekpunt voor pesten binnen de school. Zijn zij niet tevreden over de  aanpak van de school, dan kunnen zij een klacht indienen bij de klachtencommissie van de school. Welke klachtencommissie dat is staat in de schoolgids of op de website van de school. ​Veel scholen zijn aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) van Onderwijsgeschillen.

Klachten over pesten bij de Klachtencommissie LKC

Bij een klacht over pesten beoordeelt de LKC de concreet voorgelegde situatie. De LKC beoordeelt eerst de situatie zelf. Is er sprake van pesten? En is de school op de hoogte van het pesten? Daarna kijkt de LKC naar wat de school heeft gedaan om het pesten te stoppen. Heeft de school voldoende actief opgetreden? Daarnaast beoordeelt de LKC ook of de situatie op de school in het algemeen veilig is te noemen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de vraag of de school beleid heeft op het gebied van veiligheid. Onderdeel van dat beleid is het hebben van een pestprotocol. De LKC beoordeelt of het pestprotocol in het concrete geval ook juist is toegepast. Op de themapagina Pesten op school vindt u meer informatie over de adviezen van de LKC over pesten.

Meer informatie