Landelijke Week tegen Pesten en klachten over pesten op school

Van 23 t/m 27 september 2019 is de Landelijke Week tegen Pesten. Het thema is dit jaar ‘Wees een held, met elkaar’. Iedereen die een positieve bijdrage levert aan de groep is een held: leraar én leerlingen. In een positieve groep is er minder behoefte om te pesten. Hoe groter het aantal leerlingen is dat pesten afkeurt, hoe kleiner de kans op pesten in de klas. 

Op de website https://www.weektegenpesten.com/ vindt u meer informatie en suggesties om het pesten tegen te gaan en om te werken aan positief gedrag en een fijne sfeer in de klas.

Waar kunnen ouders terecht met klachten over pesten?

De school moet zorgen voor sociale veiligheid op school en beleid ontwikkelen om pesten tegen te gaan. Toch komt het soms tot pesten. Als een kind gepest wordt kunnen ouders dit melden aan het aanspreekpunt voor pesten binnen de school. Zijn zij niet tevreden over de aanpak van de school, dan kunnen zij een klacht indienen bij de klachtencommissie van de school. Welke klachtencommissie dat is staat in de schoolgids of op de website van de school. ​Veel scholen zijn aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) van Onderwijsgeschillen.

Klachten over pesten bij de Klachtencommissie (LKC)

De LKC behandelt met enige regelmaat klachten over pesten. De klacht gaat meestal over dat de school onvoldoende maatregelen neemt om het pesten te stoppen. Bij een klacht over pesten beoordeelt de LKC de concreet voorgelegde situatie. De LKC beoordeelt eerst de situatie zelf. Is er sprake van pesten? En is de school op de hoogte van het pesten? Daarna kijkt de LKC naar wat de school heeft gedaan om het pesten te stoppen. Heeft de school voldoende actief opgetreden? Daarnaast beoordeelt de LKC ook of de situatie op de school in het algemeen veilig is te noemen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de vraag of de school beleid heeft op het gebied van veiligheid. Onderdeel van dat beleid is het hebben van een pestprotocol. De LKC beoordeelt of het pestprotocol in het concrete geval ook juist is toegepast.

De LKC heeft dit jaar tot nu toe zes klachten over pesten behandeld.

Belangrijke lijnen in de adviezen van de LKC

Enkele belangrijke lijnen in de adviezen van de LKC zijn:

  • Om te spreken van pesten moet er sprake zijn van structureel, moedwillig pestgedrag, gericht tegen de leerling.
  • De school heeft een inspanningsverplichting om pesten te voorkomen. Dit betekent niet dat als er ondanks het anti-pestbeleid toch sprake is van pesten, de school tekortgeschoten is in het bieden van veiligheid. Daarvan is pas sprake als de school verwijtbaar heeft gehandeld door verkeerd of in zijn geheel niet op te treden tegen het pesten.
  • Als de school een pestprotocol heeft dan moet zij deze op een consequente en gestructureerde manier toepassen.
  • De school moet betrokken ouders informeren over de maatregelen die de school treft tegen het pesten.

Op de themapagina Pesten op school vindt u meer informatie over wat er in de wet staat over de aanpak van pesten en over de adviezen van de LKC.

Meer informatie