Meldcode kindermishandeling in het onderwijs; veranderde wetgeving per 1 januari 2019

Een school die zich zorgen maakt over de thuissituatie van een leerling omdat zij vermoedt dat sprake is van kindermishandeling, kan een melding doen bij Veilig Thuis. Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.
De Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) ontvangt regelmatig klachten van ouders over een melding door de school van hun kinderen aan Veilig Thuis. Bij de beoordeling van deze klachten betrekt de LKC de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van de school. Scholen zijn verplicht om een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling op te stellen. Zij moeten volgens deze meldcode handelen bij een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Per 1 januari 2019 is de wetgeving ten aanzien van de meldcode veranderd.

Wat is kindermishandeling?

Kindermishandeling is elke vorm van mishandeling die voor een kind bedreigend of gewelddadig is. Voorbeelden van mishandeling zijn lichamelijk, psychisch of emotioneel geweld, fysieke of emotionele verwaarlozing en seksueel misbruik. Ook als een kind getuige is geweest van huiselijk geweld is sprake van kindermishandeling.

Veranderingen per 1 januari 2019

In het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling worden de elementen beschreven waaruit een meldcode in ieder geval bestaat. Dit besluit is per 1 januari 2019 veranderd. 
De meldcode bestaat uit vijf stappen die een school moet doorlopen voordat zij een melding doet. Stap 4 en 5 zijn nu aangepast. Nieuw is verder dat scholen een door de beroepsgroep opgesteld afwegingskader moeten toevoegen aan hun meldcode. Dit afwegingskader ziet op het wegen van de vermoedens van kindermishandeling en biedt helpende vragen waardoor de beslissing om al dan niet te melden bij Veilig Thuis ondersteund wordt. De school is verplicht om bij stap 4 en 5 het afwegingskader te gebruiken.

De volgende stappen moeten per 1 januari 2019 in de meldcode zijn opgenomen:

Stap 1
Signalen in kaart brengen

Stap 2
Overleg met een collega en raadpleeg eventueel veilig thuis

Stap 3
Gesprek met cliënt/ouder

Stap 4
Wegen van huiselijk geweld/kindermishandeling:

  • Heb ik op basis van stap 1 tot en met 3 een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling?
  • Heb ik een vermoeden van acute of structurele onveiligheid?

Stap 5
Neem twee beslissingen:

1. Is melden noodzakelijk?

Melden is noodzakelijk als er sprake is van:

  • acute onveiligheid​
  • structurele onveilighei​d

In het afwegingskader staat beschreven wat onder acute en structurele onveiligheid verstaan wordt.

2. Is hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk?

Hulp verlenen is mogelijk als:

  • De professional in staat is om effectieve/passende hulp te bieden of organiseren.
  • De betrokkenen meewerken aan de geboden of georganiseerde hulp.
  • De hulp leidt tot duurzame veiligheid.

Indien hulp verlenen op basis van deze punten niet mogelijk is, is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk.

Klachten over melding aan Veilig Thuis bij de LKC

De Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) ontvangt regelmatig klachten van ouders over een melding door de school van hun kinderen aan Veilig Thuis. De LKC oordeelt of de juiste procedure is gevolgd en of de school voldoende reden had om een melding te doen. In het themadossier Informatieverstrekking aan Veilig Thuis vindt u meer informatie over de verplichte meldcode en over de adviezen van de LKC over een melding bij of informatieverstrekking aan Veilig Thuis.

Meer informatie en downloaden

Thema: 
Informatieverstrekking aan Veilig Thuis