Regeling aanvullende eisen toelating mbo gepubliceerd

De Regeling aanvullende eisen toelating mbo is op 5 december in de Staatscourant gepubliceerd. In deze regeling worden de mbo-opleidingen aangewezen waarvoor aanvullende toelatingseisen bovenop de vooropleidingseisen mogen worden gesteld. De aanvullende eisen moeten verband houden met de uitoefening van het beroep waartoe een opleiding opleidt of met de specifieke eisen die de organisatie en de inrichting van het onderwijs stelt aan studenten. In de regeling staat ook op welke grond de aanvullende eisen mogen worden gesteld. Deze regeling bevat tevens een bepaling waarmee opleidingen en/of gronden kunnen worden toegevoegd of verwijderd.

Toelatingsrecht mbo

Voor de toelating tot het mbo geldt met ingang van het schooljaar 2018/2019 een toelatingsrecht voor studenten die aan de juiste vooropleidingseisen voldoen. Aspirant-studenten moeten zich wel op tijd inschrijven en deelnemen aan verplichte intakeactiviteiten. De toelating kan alleen in bepaalde gevallen worden geweigerd, onder andere als de student niet voldoet aan de aanvullende eisen voor een opleiding die de instelling kan stellen op grond van de nu gepubliceerde regeling. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om de eis van creatieve en artistieke aanleg bij kunstopleidingen of fysieke vaardigheden voor sportopleidingen.

Meer over het toelatingsrecht tot het mbo leest u op de themapagina Klachtencommissie en toelatingsrecht mbo.

Regeling van de toelatingsprocedure en selectiecriteria bij aanvullende eisen

Een mbo-instelling die voor een opleiding aanvullende eisen mag en wil stellen, moet de toelatingsprocedure en de criteria waaraan de student moet voldoen om de aanvullende eisen te halen, vastleggen in een regeling. De selectiecriteria kunnen alleen eisen bevatten die direct verband houden met de grond voor selectie, zoals in de Regeling aanvullende eisen toelating mbo vermeld wordt. De regeling moet worden vastgesteld uiterlijk 1 februari voorafgaand aan het studiejaar waarvoor de regeling geldt.

Medezeggenschap deelnemersraad

De deelnemersraad heeft adviesrecht op deze regeling  voor de selectiecriteria en de selectieprocedure. Als een geschil ontstaat over de regeling, kan het geschil worden voorgelegd aan de Landelijke Commissie voor Geschillen deelnemers en ouders MBO. Deze Commissie is ondergebracht bij Onderwijsgeschillen.

Meer informatie

Meer informatie over het toelatingsrecht tot het mbo leest u op de themapagina Klachtencommissie en toelatingsrecht mbo.

Downloaden

Regeling aanvullende eisen toelating mbo