School mag maatregelen treffen tegen leerlingen die mede verantwoordelijk zijn voor het veroorzaken van rommel en vervuiling voorafgaande aan de examenstunt

De Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) heeft zich op 9 juli 2019 gebogen over vier klachten over maatregelen, die aan leerlingen waren opgelegd voor hun gedrag rondom de eindexamenstunt.

Wat was de situatie?

Op de dag van de geplande examenstunt heeft een deel van de aanwezige leerlingen in korte tijd veel rommel, schade en vernielingen aangericht. Daarop annuleerde de school de lessen en de examenstunt en stuurde alle leerlingen naar huis.
De leerlingen waren in de voorafgaande nacht op het dak van de school geweest met schade aan dakbedekking, bliksemafleiders en zonnepanelen tot gevolg. De totale schade bedraagt volgens de school circa € 60.000. Na onderzoek en het bekijken van de camerabeelden heeft de school aan een aantal leerlingen een of meerdere maatregelen opgelegd, met als zwaarste maatregel ontzegging van de toegang tot de school en een voorgenomen verwijdering voor het geval de leerlingen niet slagen voor hun eindexamen.

De ouders van vier van deze leerlingen dienden een klacht in. Zij vinden dat de maatregelen disproportioneel zijn, dat wil zeggen dat zij niet in verhouding staan tot het aandeel van hun zoon in het geheel. Er waren immers veel meer leerlingen betrokken.
De school erkent dat de gestrafte leerlingen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de vernielingen en de schade aan het dak, maar wel voor hun betrokkenheid in het veroorzaken van de rommel en vervuiling. De school erkent ook dat er mogelijk meer leerlingen betrokken zijn geweest en wil hen graag traceren zodat zij ook aan hen een sanctie kan opleggen. De school heeft geprobeerd de media buiten beeld te houden, maar dat bleek ondoenlijk.

Advies van de Commissie

De Commissie stelt vast dat de leerlingen een aandeel hebben gehad in het groepsgebeuren: zij waren aanwezig bij het aanschaffen van spullen, hebben deze mee de school ingenomen en hadden de bedoeling om daarmee rommel te maken in de school. Tijdens de gebeurtenissen op school hebben zij niet expliciet afstand genomen van de gebeurtenissen. De leerlingen hadden zich moeten realiseren dat deze gezamenlijke actie verstrekkende gevolgen kon hebben. De school en het stuntcomité heeft hen er vooraf erop gewezen dat er geen rommel gemaakt mocht worden. De school heeft de leerlingen daarom in redelijkheid de maatregelen kunnen opleggen. De Commissie verklaart de klachten ongegrond.

Het is wel aan te bevelen dat de school, voorafgaande aan het opleggen van dergelijke maatregelen, de leerling en/of diens ouders informeert over de aard van de mogelijk op te leggen maatregelen.

Downloaden

Adviezen Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) d.d. 9 juli 2019 (108795, 108796, 108798 en 108799)