School moet zich neutraal opstellen in een echtscheidingsconflict

De Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) heeft al vele malen in haar adviezen overwogen dat een school dient te voorkomen partij te worden in een echtscheidingsconflict en alle schijn van partijdigheid moet vermijden. Dat dit in de praktijk lastig is, blijkt uit het feit dat hierover regelmatig klachten binnenkomen bij de Commissie. Zo ook uit een onlangs uitgebracht advies. 

Wat was de situatie

Ouders waren woonachtig in het buitenland op het moment van scheiding. Moeder verhuist terug naar Nederland en schrijft de kinderen, tegen de zin van vader, in op een school in haar woonplaats. Ouders hebben beiden het ouderlijk gezag. Het Gerechtshof heeft bepaald dat de kinderen eens in de veertien dagen van vrijdagmiddag 16.00 uur tot zondagmiddag 16.00 uur bij vader zijn. De kinderen kunnen dat tijdstip alleen halen als zij op de desbetreffende vrijdag al om 13.00 uur van school vertrekken.
Aanvankelijk werkt de school hieraan mee, maar op enig moment heeft zij aangegeven dat het verlof om op die vrijdagen eerder weg te gaan alleen wordt verleend als beide ouders daarmee akkoord gaan. Moeder geeft geen toestemming, waarop vader zich tot de Commissie wendt.
Vader verwijt de school dat zij het oordeel van het Gerechtshof niet respecteert om het verlof niet te verlenen en hem niet toestaat om zijn kinderen op school te bezoeken en telefonisch contact met hen op te nemen als zij op school zijn.

Advies van de Commissie

De Commissie overweegt dat voorop staat dat de school geen partij was in de rechtszaak tussen de vader en de moeder van zijn kinderen, zodat de school niet gebonden is aan de uitspraak van het Gerechtshof. De in deze uitspraak overeengekomen omgangsregeling bindt de beide ouders en het is aan hen om ervoor te zorgen dat de gemaakte afspraken worden nagekomen. Indien dat, zoals in deze zaak, niet het geval is, dient de communicatie hierover tussen hen plaats te vinden. Het is niet aan een school en/of schoolbestuur om hierin stelling te nemen dan wel te zorgen dat deze afspraken worden nagekomen. De school heeft hiertoe geen verdergaande inspanningsplicht en dient zij zich juist neutraal op te stellen. De school zou zich partijdig opstellen door omgang te faciliteren en verlof te verlenen, wetende dat een van de ouders daar niet mee instemt en daarmee juist in het conflict tussen ouders wordt gezogen. 
De klacht van vader wordt daarom ongegrond verklaard.

Downloaden

Themadossier over informatieverstrekking aan gescheiden ouders