Schoolbestuur moet open en reëel overleg met MR voeren over voorgenomen fusie

Dat blijkt uit een uitspraak van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS) van 1 mei 2017 (107558) in een instemmingsgeschil over de voorgenomen fusie van twee basisscholen.

Inhoud geschil

Een schoolbestuur meent dat een van zijn basisscholen, een kleine dorpsschool, niet langer zelfstandig kan voortbestaan. Daarom wil het bestuur de school laten fuseren met een andere basisschool. De medezeggenschapsraad (MR) stemt niet in met het fusievoorstel. De MR onderbouwt zijn standpunt met zowel procedurele als inhoudelijke argumenten. Ook legt de MR een alternatief voor de fusie voor aan het bestuur. 
Het schoolbestuur legt vervolgens een instemmingsgeschil voor aan de LCG WMS. 

Beoordeling door de Commissie

​De Commissie overweegt dat een schoolbestuur de MR op tijd en op de juiste wijze moet betrekken bij een ingrijpend besluit als fusie. In dit geval heeft het bestuur dat onvoldoende gedaan. Zo heeft het bestuur: 

  • zonder duidelijke noodzaak lang gewacht met het formeel in gang zetten van de in de Wms beschreven instemmingsprocedure;
  • onvoldoende voldaan aan de onderzoeksplicht die hoort bij het opstellen van de verplichte fusie-effectrapportage;
  • geen overleg met de MR gevoerd over het door de MR gepresenteerde alternatief. 

Al met al is de Commissie van oordeel dat van open en reëel overleg met de MR geen sprake is geweest. Daarom heeft de MR in redelijkheid tot het onthouden van instemming aan het voorgenomen fusiebesluit kunnen komen. Los daarvan heeft de MR ook op inhoudelijke gronden in redelijkheid tot het onthouden van instemming kunnen komen. De Commissie verleent het bestuur daarom geen toestemming om het fusiebesluit te nemen. 

Downloaden

Uitspraak LCG WMS 1 mei 2017 (107558)

Meer uitspraken over fusie 

De LCG WMS heeft meer uitspraken over fusie in het primair en voortgezet onderwijs gedaan. De belangrijkste uitspraken vindt u op de themapagina Medezeggenschap bij fusies in het funderend onderwijs.

Meer informatie

Op de themapagina Medezeggenschap bij fusies in het funderend onderwijs vindt u ook meer informatie over de rechten en bevoegdheden van de medezeggenschap bij fusie.