Termijn adviesgeschil bij LCG WMS verschuift niet door vakantieperiode

Wanneer de MR een adviesgeschil voorlegt aan de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS, geldt een termijn van uiterlijk zes weken nadat het bevoegd gezag (schoolbestuur) het besluit neemt of uitvoering geeft aan het besluit. Als deze termijn wordt overschreden, kan de geschillencommissie het verzoek van de MR om het adviesgeschil in behandeling te nemen, niet-ontvankelijk verklaren. Dit was het geval bij een recent adviesgeschil (uitspraak 107894, 30 oktober 2017).

Waarover ging het geschil?

Volgens de MR hield het voorgenomen besluit om de directeur te schorsen ook een voorgenomen besluit over de concrete taakverdeling binnen de schoolleiding in. Dat had het bevoegd gezag voor advies aan de MR voor moeten leggen. Dit was niet gebeurd. Daarop legde de MR een adviesgeschil voor aan de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS). De Voorzitter van de Commissie verklaarde het verzoek van de MR om het adviesgeschil in behandeling te nemen niet-ontvankelijk, omdat het te laat was ingediend.

Wanneer moet een adviesgeschil uiterlijk worden voorgelegd?

Wanneer het bevoegd gezag ten onrechte geen advies heeft gevraagd aan de MR, kan de MR een adviesgeschil voorleggen aan de geschillencommissie. De Wet medezeggenschap op scholen (Wms) bepaalt in artikel 34 lid 3 dat de MR dit moet doen uiterlijk zes weken nadat is gebleken dat het bevoegd gezag uitvoering of toepassing geeft aan dat besluit. In dit geval ging de termijn lopen op de dag nadat het bevoegd gezag de MR had meegedeeld dat hij voornemens was de directeur te schorsen; dat was op 27 juni 2017. De termijn eindigde dus zes weken later, op 7 augustus 2017. Maar de MR legde het adviesgeschil pas op 6 september 2017 voor aan de Commissie. Het verzoek is daarom kennelijk niet-ontvankelijk.

Termijnoverschrijding en schoolvakantie

De MR voerde aan dat het verzoek zo laat was ingediend omdat de MR eerst met het bestuur wilde overleggen en de termijn grotendeels in de schoolvakantie viel. Maar de Voorzitter van de Commissie oordeelde dat de termijnoverschrijding niet verschoonbaar was. Het is vaste jurisprudentie van de Commissie dat de wettelijke termijn voor het aanhangig maken van een geschil niet wordt opgeschort door en gedurende een schoolvakantie. Dat geldt ook voor andere dan adviesgeschillen: als er een termijn in de wet staat, loopt die termijn ook gedurende de schoolvakanties!

Downloaden

Uitspraak LCG WMS, 30 oktober 2017 (107894)