Uitgebreid gesprek ouders en school over incident en handelwijze leerkracht leidt tot intrekken klacht

Ouders dienen een klacht in bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) over de wijze waarop een leerkracht van een school voor voortgezet speciaal onderwijs is omgegaan met een incident. Het is de gewoonte van de LKC om na ontvangst van een klacht telefonisch contact op te nemen met partijen. Na overleg is besloten dat het bestuur eerst zou proberen om zelf de klacht op te lossen. Dit leidt uiteindelijk tot het intrekken van de klacht.

Wat was het geval?

Ouders hebben een zoon (Johan*) op deze school. Hij zit in de 2e klas. Op een dag vlak voor de meivakantie liepen de leerlingen van klas 2 na gym terug naar school en passeerden daarbij een aantal mannen. Enkele leerlingen gooiden steentjes naar deze mannen. Eén man stond op en rende naar de leerlingen. De man greep Johan bij zijn keel en trok hem mee richting een sloot. Op school mocht Johan niet naar de klas maar moest hij naar de achtervang. Er is sprake van achtervang wanneer een leerling gedrag vertoont dat in een klassensituatie niet te hanteren is en daarom tijdelijk de klas moet verlaten. De ouders zijn van mening dat de leerkracht had moeten ingrijpen en Johan niet in het achtervang-lokaal had moeten plaatsen. Johan is na het incident enkele dagen niet naar school gegaan.

Ouders en school in gesprek

Naar aanleiding van de klacht hebben de ouders gesproken met de schoolleider, de bovenschoolse directie en een leerplichtambtenaar. Men was het erover eens dat hetgeen is gebeurd heel vervelend is geweest voor Johan. Ook in de communicatie vanuit school is niet alles goed gegaan. De school heeft naar aanleiding van het voorval en het gegeven dat Johan niet naar school wilde, besloten om Johan in een andere klas te plaatsen. Dat bevalt goed. Verder is het incident en de wijze waarop de leerkracht daarmee is omgegaan besproken met de leerkracht en dit zal ook in de Commissie voor de begeleiding worden besproken. De leerkracht zal gevraagd worden om een reflectiebrief te schrijven aan Johan.

Intrekking van de klacht

Van het gesprek is een verslag gemaakt dat voor akkoord is ondertekend door alle personen die bij het gesprek aanwezig waren. Na het gesprek hebben de ouders besloten om de klacht in te trekken.

*de naam in deze casus is gefingeerd en is niet de naam van de zoon van betrokken ouders.