Uitspraak Commissie voor Geschillen CAO MBO over toepassing cao mbo en verhuiskostenvergoeding

De Commissie voor Geschillen CAO MBO deed op 20 februari 2020 uitspraak in een geschil over de toepassing van de cao mbo. Het geschil ging over de aanspraak van een werknemer op een tegemoetkoming in de verhuiskosten.

Commissie voor Geschillen CAO MBO

De Commissie voor Geschillen CAO MBO is ingesteld door cao-partijen en behandelt geschillen tussen de werkgever en de werknemer over de toepassing van de cao mbo. Dat kan gaan over een geschil over de werkverdeling, vakantieverlof, inschaling of de bindingstoelage.
Daarnaast kunnen partijen alle geschillen aan de Commissie voorleggen die de goede verstandhouding kunnen schaden. Dat kunnen bijvoorbeeld geschillen zijn die voortvloeien uit de toepassing van een Sociaal Plan of over de BAPO-regeling.
De Commissie doet een bindende uitspraak.

Beoordeling van het geschil door de Commissie

De Commissie oordeelde dat de werkgever de cao niet juist heeft toegepast door te stellen dat de werknemer geen recht heeft op deze tegemoetkoming in de door haar gemaakte verhuiskosten. Maar de Commissie is niet bevoegd om de vraag te beantwoorden of de werknemer daadwerkelijk recht heeft op een uitbetaling van deze vergoeding, omdat het dienstverband inmiddels door middel van een vaststellingsovereenkomst is beëindigd en partijen in de vaststellingsovereenkomst finale kwijting zijn overeengekomen. De Commissie zou wel bevoegd zijn geweest als de werkgever akkoord was geweest met het voorleggen van het geschil aan de Commissie. Daarvan was geen sprake.

Downloaden

  • Uitspraak Commissie voor Geschillen CAO MBO d.d. 20 februari 2020 (109029)