Vacature lid namens de besturen in de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Vacaturemelding 

De Landelijke Commissie voor Geschillen WMS 

De Wet medezeggenschap op scholen (Wms) regelt de medezeggenschap op scholen in het primair, speciaal en voortgezet (speciaal) onderwijs, in de centrale diensten en in de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Deze wet bepaalt dat geschillen tussen het bevoegd gezag en het medezeggenschapsorgaan voorgelegd worden aan de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS). 
Deze Commissie is door de minister van OCW ondergebracht bij de Stichting Onderwijsgeschillen. 

Alle scholen in het funderend onderwijs, de centrale diensten en de samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn aangesloten bij de LCG WMS. De Commissie is op grond van de Wms bevoegd tot behandeling van instemmingsgeschillen, adviesgeschillen, statuuts- en reglementsgeschillen, nalevingsgeschillen en geschillen die in het reglement nader zijn genoemd.

De uitspraken van de Commissie zijn bindend. Tegen de uitspraken van de Commissie staat beroep open bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam. 

Samenstelling commissie 

De Commissie bestaat thans uit zes leden, waaronder een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. De leden van de Commissie worden op gezamenlijke bindende voordracht van de landelijke organisaties van bestuur (PO-Raad, VO-raad en de profielorganisaties) respectievelijk personeel/ouders/leerlingen benoemd door de minister van OCW. De voorzitters (voorzitter en vicevoorzitter) worden op voordracht van de Commissieleden benoemd door de minister van OCW.

De Commissie behandelt de geschillen met drie personen: de voorzitter of de vicevoorzitter en twee leden. Vanuit het bureau van Stichting Onderwijsgeschillen wordt een secretaris/griffier toegevoegd, die jurist is. Stichting Onderwijsgeschillen draagt zorg voor de juridische, administratieve en facilitaire ondersteuning van de Commissie. De zittingen van de Commissie vinden plaats te Utrecht, in de zittingszalen van Stichting Onderwijsgeschillen.

Vacature lid namens de besturen

Wegens het reglementair terugtreden van het huidige lid dat namens de besturen is benoemd, zijn de PO-Raad, VO-raad en de profielorganisaties gezamenlijk op zoek naar een kandidaat die zij voor benoeming door de minister kunnen voordragen als lid van de LCG WMS.

Downloaden 

Profielschets lid LCG WMS namens de besturen 

Procedure

De benoemingsadviescommissie bestaat uit een vertegenwoordigers van de PO-Raad, een vertegenwoordiger van de VO-raad en een vertegenwoordiger van de gezamenlijke profielorganisaties. Stichting Onderwijsgeschillen treedt op als adviseur en bewaker van de procedure.
De benoemingsadviescommissie selecteert de kandidaten en voert gesprekken met hen. De benoemingsadviescommissie brengt advies uit aan de voordragende organisaties over de benoemingsvoordracht aan de minister. De voordragende organisaties beslissen unaniem over de bindende voordracht aan de minister. Stichting Onderwijsgeschillen legt deze bindende voordracht van de organisaties voor aan de minister met het verzoek tot benoeming over te gaan. 

Reacties en contact

Indien u belangstelling heeft voor de functie, verzoeken wij u uw schriftelijke sollicitatie uiterlijk 1 november te zenden aan:
Stichting Onderwijsgeschillen
Benoemingsadviescommissie LCG WMS
t.a.v. mr. Hilde Mertens

per email: Lilian Schouten (l.schouten@onderwijsgeschillen.nl
of 
per post: Postbus 85191, 3508 AD UTRECHT

Nadere informatie

Meer informatie over de LCG WMS en Stichting Onderwijsgeschillen kunt u vinden op de website van Onderwijsgeschillen. 
Voor mondelinge informatie over de functie kunt u bij voorkeur op maandag, dinsdag of donderdag contact opnemen met mr. Hilde Mertens via 030-280 95 90