Vacatures in de Commissie van beroep funderend onderwijs (primair, speciaal en voortgezet (speciaal) onderwijs)

Vacaturemelding

Op grond van de cao po en cao vo is er één landelijke Commissie van beroep waar alle bijzondere scholen en instellingen voor primair, speciaal en voortgezet (speciaal) onderwijs bij zijn aangesloten. De Commissie van beroep geldt ook voor scholen en instellingen onder samenwerkingsbesturen voor openbaar en bijzonder onderwijs. Bij de Commissie van beroep kunnen werknemers beroep instellen tegen bepaalde besluiten van hun werkgever die in de cao po en de cao vo staan opgesomd.
Deze Commissie van beroep funderend onderwijs is ondergebracht bij de Stichting Onderwijsgeschillen. De leden van de Commissie worden door de Stichting Onderwijsgeschillen benoemd op bindende voordracht van cao-partijen.

Informatie over de Commissies van beroep

De werknemer die het niet eens is met een bepaald rechtspositioneel besluit dat ten aanzien van hem is genomen, kan zich wenden tot de Commissie van beroep. Hij moet dan binnen zes weken na het besluit van de werkgever de Commissie van beroep vragen om de kwestie als onafhankelijke derde te beoordelen. De Commissie oordeelt of het beroep van de werknemer gegrond dan wel ongegrond is. Aan de voorzitter kan ook om een voorlopige voorziening gevraagd worden.
Stichting Onderwijsgeschillen is landelijk het centrale punt voor onafhankelijke Commissies van beroep. De Stichting draagt zorg voor de juridische, administratieve en facilitaire ondersteuning van de Commissie. De beroepen worden behandeld door de Commissie, bestaande uit een voorzitter, een werkgeverslid en een werknemerslid. De zittingen vinden plaats te Utrecht, in de zittingszalen van Onderwijsgeschillen.

Het is belangrijk dat deze Landelijke Commissie van beroep evenwichtig is samengesteld uit leden die bekend zijn met het funderend onderwijs. De vacatures staan open voor belangstellenden uit alle denominaties.

Vacature voor een werkgeverslid en een werknemerslid van de Commissie

Wegens het aantal te behandelen beroepen en het aanstaande vertrek van een commissielid vanwege een benoeming in het buitenland, zoeken de PO-Raad en de VO-raad een werkgeverslid en de personeelsvakorganisaties een werknemerslid.

Downloaden profielschets werkgeverslid
Downloaden profielschets werknemerslid

Procedure:

De sollicitatiegesprekken vinden plaats te Utrecht met een benoemingsadviescommissie die door cao-partijen is samengesteld. De benoemingsadviescommissie brengt advies uit aan de PO-Raad, de VO-raad en aan de personeelsvakorganisaties over de voor benoeming voor te dragen kandidaten aan de Stichting Onderwijsgeschillen.

Reacties en contact

Voor mondelinge informatie kunt u contact opnemen met:

  • drs. Hugo Levie, directeur PO-Raad, namens de werkgevers, via het contactformulier
  • mr. Sandra Roelofsen, bestuurder FvOv, namens de personeelsvakorganisaties, via telefoon: 030 - 6937678
  • mr. Hilde Mertens, directeur/bestuurder Onderwijsgeschillen, via telefoon: 030 - 2809590

Uw schriftelijke belangstelling, vergezeld van uw cv, kunt u tot en met uiterlijk 25 mei 2017 richten aan:

Stichting Onderwijsgeschillen
benoemingsadviescommissie
t.a.v. mr. Hilde Mertens
Postbus 85191
3508 AD Utrecht

of per mail aan L. Schouten

Meer informatie over de Commissie van beroep funderend onderwijs 

Commissie van beroep funderend onderwijs