Vacatures voor vijf leden Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Gezien het toenemende belang en het beroep dat gedaan wordt op de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) is er behoefte aan versterking, zodat de binnenkomende verzoeken tijdig en goed behandeld kunnen worden. Ook omdat er binnen enkele jaren naar verwachting vacatures ontstaan, is het aantal te werven leden bepaald op vijf. De specifieke deskundigheid die door de leden dient te worden meegebracht is op de volgende terreinen:

  • medische achtergrond in de jeugdzorg
  • toezicht op het (passend) onderwijs
  • bestuur in het funderend onderwijs (primair, (voortgezet)-speciaal en voortgezet onderwijs)
  • onderwijskunde
  • (ortho)pedagogiek

De GPO hecht belang aan een diverse samenstelling qua leeftijd, achtergrond, disciplines en ervaring met het onderwijs. 

Download profielschets van de leden

Over de GPO

De GPO is in 2014 ingesteld tegelijkertijd met de komst van de wetgeving rondom passend onderwijs. De GPO heeft tot taak om binnen een beperkte tijd geschillen te beslechten tussen ouders, leerlingen en betreffende schoolbestuur. De geschillen die ouders aan de GPO kunnen voorleggen hebben betrekking op: 

  • (de weigering van) toelating van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben;
  • de verwijdering van alle leerlingen;
  • de vaststelling en bijstelling van het ontwikkelingsperspectief voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Meer informatie over de Commissie. 

Procedure sollicitatie

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in Utrecht met een benoemingsadviescommissie; bestaande uit de voorzitter van de GPO, coördinerend secretaris passend onderwijs en de directeur-bestuurder van Onderwijsgeschillen die technisch voorzitter is van de procedure. Na deze ronde voeren de geselecteerde kandidaten een tweede gesprek met een selectiecommissie die bestaat uit vertegenwoordigers van Balans Digitaal, IederIn, Ouders & Onderwijs, PO-Raad en de VO-raad. Deze organisaties doen een bindende voordracht, die door Onderwijsgeschillen wordt voorgelegd aan de minister van OCW die de leden van de Commissie benoemt. 

Reacties en contact

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met mr. Cécile de Vos, directeur-bestuurder Onderwijsgeschillen, via c.de.vos@onderwijsgeschillen.nl of  06 - 83947439
Uw belangstelling, vergezeld van uw motivatie en cv, kunt u tot en met uiterlijk 4 december 2020 per e-mail richten aan: Lilian Schouten, l.schouten@onderwijsgeschillen.nl 

Downloaden

N.B. tegelijkertijd met de werving van de leden voor de GPO vindt werving van twee vicevoorzitters voor de GPO plaats. Deze werving verloopt via Colourful People .