Week tegen Kindermishandeling. Hoe beoordeelt de LKC klachten over meldingen bij Veilig Thuis?

Van 16 tot en met 22 november 2020 is het de Week tegen Kindermishandeling. Tijdens deze week wordt aandacht gevraagd voor het nog steeds veel te hoge aantal kinderen dat opgroeit in een onveilige gezinssituatie. Op de website https://www.weektegenkindermishandeling.nl/ staan alle activiteiten die dit jaar georganiseerd zijn. Veel activiteiten vinden online plaats.

Ook scholen kunnen te maken krijgen met signalen van kindermishandeling. Alle scholen moeten een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling opstellen. Daarin staat beschreven hoe zij met een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling omgaan. Als een school zich zorgen maakt over de thuissituatie van een leerling omdat zij kindermishandeling vermoedt, kan zij advies vragen aan of een melding doen bij Veilig Thuis. Een school mag ook op verzoek van Veilig Thuis informatie verstrekken over een leerling.

Als ouders het niet eens zijn met een melding aan of informatieverstrekking door de school aan Veilig Thuis?

Als ouders het niet eens zijn met een melding door de school aan Veilig Thuis of met de informatieverstrekking aan Veilig Thuis, kunnen zij hierover een klacht indienen bij de klachtencommissie van de school. Welke klachtencommissie dat is staat in de schoolgids of op de website van de school. Veel scholen zijn aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) van Onderwijsgeschillen.

Klachten over meldingen of informatieverstrekking aan Veilig Thuis bij de LKC

De LKC ontvangt regelmatig klachten van ouders over een melding door de school aan Veilig Thuis. De LKC beoordeelt of de juiste procedure is gevolgd en of de school voldoende reden had om een melding te doen. Bij de beoordeling van deze klachten betrekt de LKC de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van de school. De Commissie maakt in elke klacht een eigen afweging, waarin zij ook de omstandigheden van het individuele geval betrekt.

Enkele belangrijke lijnen in de adviezen van de LKC zijn:

  • Een school mag advies vragen of een melding doen bij Veilig Thuis als er zorgen zijn over de situatie of over het welzijn van een leerling. Een melding kan ook gebaseerd zijn op vermoedens.
  • De school mag gevraagd én ongevraagd informatie aan Veilig Thuis verstrekken of een melding doen. Hiervoor is geen toestemming van de ouders nodig. In beginsel moet de school ouders hiervan wel vooraf op de hoogte stellen. Als de veiligheid van het kind of van een ander in het geding is of er haast geboden is, kan hierop een uitzondering worden gemaakt.
  • De school heeft in beginsel eerst een gesprek met de ouders, voordat zij besluit een melding te doen bij Veilig Thuis. Het gesprek speelt mee in de verdere afweging die de school maakt.
  • Bij twijfel over het doen van een melding is de school verplicht om een melding te doen.
  • De Commissie beoordeelt of een zorgmelding aan Veilig Thuis goed is onderbouwd en of de gevolgde procedure zorgvuldig is geweest. Daaronder valt ook de communicatie met de ouders.
  • Een school moet handelen volgens het stappenplan in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van de school.

Meer informatie

Op de themapagina Informatieverstrekking aan Veilig Thuis vindt u meer informatie over de wettelijke bepalingen, de verplichte meldcode en over de adviezen van de LKC over een melding bij of informatieverstrekking aan Veilig Thuis.

De foto boven dit artikel heeft geen relatie met het onderwerp 'kindermishandeling'.