Wetsvoorstel gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo aangenomen door Tweede Kamer

Op 20 februari 2020 heeft de Tweede Kamer het Wetsvoorstel gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo aangenomen. Het wetsvoorstel regelt dat er gelijke voorwaarden gaan gelden voor alle leerlingen die van het vmbo naar de havo willen doorstromen. Het wetsvoorstel regelt ook dat er gelijke voorwaarden gaan gelden voor de doorstroom van havo naar vwo. Op dit moment kunnen scholen voor havo en vwo een eigen toelatingsbeleid en/of doorstroombeleid voeren.
De Kamer nam ook twee amendementen en twee moties bij het wetsvoorstel aan. De streefdatum waarop het wetsvoorstel en de bijbehorende AMvB in werking treden is 1 augustus 2020.

Achtergrond van het wetsvoorstel

Het wetsvoorstel had aanvankelijk alleen betrekking op de doorstroom van leerlingen met een vmbo-diploma naar de havo. In de praktijk bleek dat havo-scholen verschillende en soms onnodig hoge toelatingseisen stellen aan leerlingen die willen doorstromen van vmbo naar havo. Ook hanteren havo-scholen soms een doubleerverbod voor havo-leerlingen die afkomstig zijn uit het vmbo. Dit leidt tot ongelijkheid in de behandeling van leerlingen. De nieuwe wetgeving moet leiden tot meer uniformiteit in de toelatingsvoorwaarden. Het wetsvoorstel werd met een nota van wijziging uitgebreid met een doorstroomrecht van havo naar vwo.

Wat verandert er?

Als het wetsvoorstel ook door de Eerste Kamer is aangenomen en de wet in werking is getreden, krijgen leerlingen die vmbo-tl of -gl met succes hebben afgerond het recht om door te stromen naar 4 havo. Leerlingen met een havo-diploma krijgen een doorstroomrecht naar 5 vwo.
De leerlingen moeten wel aan voorwaarden voldoen met betrekking tot hun kennis, vaardigheden of leerhouding. Deze voorwaarden worden vastgelegd in een algemene maatregel van bestuur (AMvB).
Er komt ook een verbod op het doubleerverbod. Dit wordt door middel van een AMvB in het Inrichtingsbesluit WVO geregeld.

Aangenomen amendementen

De Tweede Kamer nam op 20 februari ook twee amendementen aan, die bepalen dat de ontwerp-AMvB over de voorwaarden aan de kennis, vaardigheden of leerhouding en de AMvB met de inhoudelijke onderbouwing tegen het doubleerverbod, eerst aan de Eerste en Tweede Kamer wordt voorgelegd. De amendementen zijn inmiddels in het wetsvoorstel verwerkt. Het gewijzigd wetsvoorstel is op 25 februari naar de Eerste Kamer gestuurd.

Aangenomen moties

Naast de amendementen nam de Kamer ook twee moties aan. Eén motie verzoekt de regering om in de nog op te stellen AMvB geen wettelijke doorstroomvoorwaarde van een extra vak op te nemen voor de overstap van havo naar vwo, zodat dat een vrijwillige keuze wordt, maar wel deelname van de leerling aan een doorstroomprogramma in de zomer verplicht te maken.
Een andere motie verzoekt de regering om bij scholen onder de aandacht te brengen dat er voor de groep leerlingen die na het officiële keuzemoment voor een extra vak alsnog wil doorstromen van vmbo naar havo of van havo naar vwo, altijd de mogelijkheid kan worden geboden tot het aanbieden van een doorstroomprogramma om hen bij te spijkeren in een extra vak. Scholen hoeven dat niet allemaal afzonderlijk aan te bieden, maar kunnen dat ook in gezamenlijkheid regelen.

Klachten over doorstromen in het voortgezet onderwijs

Als ouders of leerlingen het niet eens zijn met een beslissing van de school over de doorstroom naar 4 havo of 5 vwo, kunnen zij daarover een klacht indienen bij de klachtencommissie van de school. Welke Commissie dat is staat in de schoolgids of op de website van de school. Veel scholen zijn aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC).

Meer informatie over de beoordeling van klachten door de LKC vindt u op de themapagina Bevordering, doubleren en doorstromen in het voortgezet onderwijs.

Downloaden

Aangenomen amendementen:

Aangenomen moties: