Wijziging Wms per 1 januari 2018: raadplegen ouders bij fusie en sluiting verplicht

Op 1 januari 2018 is de Wet in verband met maatregelen voor een toekomstbestendig onderwijsaanbod in het basisonderwijs in werking getreden. De wet bevat ook wijzigingen van de Wet medezeggenschap op scholen (Wms).

Wat verandert er in de Wms?

De wet regelt dat vanaf 1 januari 2018 eerst de ouders moeten worden geraadpleegd, voordat het bevoegd gezag een besluit neemt over:

  • overdracht of fusie van de school of wijziging van het beleid ten aanzien daarvan;
  • wijziging van (het beleid ten aanzien van) de grondslag van de school of omzetting van de school of van een onderdeel daarvan;
  • sluiting van de school.

Dit is geregeld in artikel 15 derde lid van de Wms. In dit artikel wordt bepaald dat de ouders moeten worden geraadpleegd voordat besluiten worden genomen als bedoeld in:

  • artikel 10, eerste lid, onderdeel h Wms;
  • artikel 11, eerste lid, onderdeel c, voor zover het de beëindiging van de school betreft, en onderdeel p Wms;
  • artikel 13, eerste lid, onderdelen b en h Wms.

Zo wordt geborgd dat ouders bij deze ingrijpende besluiten ten volle zijn betrokken en vertegenwoordigd. De wijzigingen van de Wms gelden ook voor het voortgezet onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Verder lezen

Meer informatie over de nieuwe wet en de bevoegheden van de medezeggenschap, vindt u op infowms op de pagina:

Wijziging Wms: raadplegen ouders bij fusie, sluiting, verandering van de grondslag of omzetting van een school wordt verplicht