Beroepsprocedure

De werknemer stelt, binnen zes weken na ontvangst van het besluit, beroep in door middel van een beroepschrift waarin hij/zij aangeeft tegen welk besluit het beroep is gericht en waarom hij/zij het niet met dat besluit eens is. De werknemer stuurt de relevante stukken mee. Vervolgens krijgt de werkgever de gelegenheid een verweerschrift in te dienen. De werkgever kan daarbij stukken overleggen die nodig en relevant zijn voor de beoordeling van het beroep.

Het beroep wordt in het algemeen behandeld op een hoorzitting van de Commissie waarin partijen hun standpunten kunnen toelichten. Partijen kunnen zich ter zitting laten bijstaan en/of vertegenwoordigen door een gemachtigde maar dat is niet verplicht.

Na de zitting beraadslaagt de Commissie over het beroep. Vervolgens ontvangen partijen binnen zes werkweken de schriftelijke uitspraak van de Commissie waarin het oordeel over het beroep en de motivering daarvan zijn opgenomen. De Commissie kan een beroep niet-ontvankelijk, gegrond of ongegrond verklaren.

Beleid ten aanzien van het verlenen van uitstelverzoeken

Om de doorlooptijd van de beroepen te bewaken, wordt een verzoek tot uitstel in beginsel niet ingewilligd. Alleen ingeval van schriftelijk opgegeven klemmende redenen, ter beoordeling van de Voorzitter, kan uitstel worden verleend. Het is wel mogelijk een beroepschrift op nader aan te voeren gronden in te dienen. Er zal dan maar éénmaal een termijn worden verleend waarbinnen nadere informatie moet worden ingediend.

Als partijen, lopende de beroepsprocedure, met elkaar in overleg zijn over een oplossing in de minne, kan een eenmalig uitstel worden verleend, mits beide partijen daarmee instemmen. Een verzoek tot uitstel van de zitting wordt niet gehonoreerd tenzij sprake is van schriftelijk opgegeven klemmende redenen, ter beoordeling van de Voorzitter.​

Verzoek voorlopige voorziening

Er kunnen omstandigheden zijn waardoor het voor een werknemer belangrijk is om snel te weten waar hij/zij aan toe is. De werknemer kan dan aan de voorzitter van de Commissie een voorlopige uitspraak vragen. De werknemer moet in zijn verzoek aangeven waarom hij/zij een spoedeisend belang heeft en niet kan wachten op het definitieve oordeel van de Commissie. Ook dient de werknemer aan te geven welke voorziening hij verzoekt. Zo’n uitspraak van de voorzitter van de Commissie is een voorlopige voorziening. Een definitieve uitspraak volgt pas als het beroep door de Commissie behandeld is.

Downloaden