Procedure

Door wie

Geschillen kunnen aan de Commissie worden voorgelegd door een samenwerkingsverband en/of een college van burgemeester en wethouders.

Hoe

Door een verzoekschrift in te dienen waarin staat waar het geschil over gaat. Daarbij wordt vermeld of het een verzoek betreft om advies dan wel bemiddeling. Met het verzoekschrift worden alle relevante stukken meegezonden.
De wederpartij wordt vervolgens door de Commissie in de gelegenheid gesteld binnen twee weken een verweerschrift in te dienen, dat in afschrift aan de verzoeker wordt gezonden. Daarna kan de Commissie de verzoeker in de gelegenheid stellen schriftelijk een repliek in te dienen, in welk geval de wederpartij in de gelegenheid wordt gesteld een dupliek in te dienen.

Advies of bemiddeling

Bij een verzoek om bemiddeling heeft de Commissie procedureel wat meer vrijheid dan wanneer haar om een uitspraak in de vorm van een advies wordt verzocht. Een verzoek om bemiddeling behandelt de Commissie namelijk overeenkomstig haar reglement op een wijze die naar haar oordeel meest passend is.

Zitting

De Commissie behandelt het geschil op een besloten hoorzitting. Partijen worden in de gelegenheid gesteld hun standpunten nader toe te lichten en vragen van de Commissie te beantwoorden. Met eenstemmig goedvinden van de Commissie en partijen kan het geschil ook schriftelijk worden behandeld.

Advies

De Geschillencommissie brengt binnen vier weken na de laatste zittingsdag, dan wel de laatste uitwisseling van stukken, haar advies uit. Het advies bevat een inhoudelijk oordeel op het verzoek om bemiddeling of advies. Het advies kan ook een beoordeling bevatten of en hoe het op overeenstemming gericht overleg dient te worden voortgezet en of bijvoorbeeld op het college van burgemeester en wethouders een inspanningsverplichting rust om de visie van het samenwerkingsverband op het jeugdplan tijdens de behandeling van dat concept-jeugdplan met de gemeenteraad te bespreken. Het advies kan aanbevelingen bevatten.

Het vervolg

Het college van B&W motiveert of hij het advies van de Geschillencommissie overneemt en deelt deze motivering samen met het advies mee aan de gemeenteraad, voordat de raad het jeugdplan vaststelt. Binnen twee weken nadat de Geschillencommissie haar advies aan de deelnemers van het overleg bekend heeft gemaakt, belegt de voorzitter van de oogo-overlegcommissie een overleg over de consequenties van het advies.

Kosten

De kosten voor een geschil worden gelijkelijk ten laste gebracht van de verzoekende en verwerende partij(en) in het geschil.

Modelprocedure en modelovereenkomst

Er is een modelprocedure 'op overeenstemmingsgericht overleg jeugdplan' (oogo-jeugdplan) ontwikkeld. Het model biedt een handreiking.

U kunt de toelichting op de modelprocedure hier downloaden.

U kunt de modelovereenkomst hier downloaden.