Procedure

De Commissie neemt kennis van geschillen die zijn ontstaan over het concept-ondersteuningsplan tijdens het 'op overeenstemming gericht overleg' (oogo) tussen het samenwerkingsverband en de gemeenten waaronder het samenwerkingsverband valt.

Bij het ontstaan van een geschil kunnen drie wegen worden bewandeld:

  • advies -Indien partijen er niet geheel uitkomen kan één of beide partijen een (zwaarwegend) advies vragen aan de geschillencommissie over de wijze waarop het overleg kan worden voortgezet
  • bindend advies -Bij een bindend advies wordt getoetst of de procedure zorgvuldig en correct is gevolgd en of de partij, in redelijkheid, gelet op de betrokken belangen, zijn standpunt heeft kunnen innemen. De geschillencommissie beoordeelt dan of zij zich kan voorstellen dat een redelijk handelend deelnemer aan het overleg, een dergelijk standpunt inneemt;
  • arbitrage -Op grond van een gezamenlijk verzoek door partijen brengt de Commissie een arbitraal vonnis uit. Dit vonnis kan vrij eenvoudig ten uitvoer worden gelegd. Bij arbitrage vindt een inhoudelijke beoordeling plaats van het geschil.

Door wie

Geschillen kunnen aan de Commissie worden voorgelegd door een samenwerkings­verband of een college van burgemeester en wethouders.

Partijen moeten zijn overeengekomen dat het geschil kan worden voorgelegd aan de Commissie. De proceskosten voor een geschil worden gelijkelijk ten laste gebracht van de verzoekende en verwerende partij(en) in het geschil. Deze proceskosten kunt u opvragen via info@onderwijsgeschillen.nl

Hoe

Een zaak wordt aanhangig gemaakt met een verzoekschrift waarin wordt uitgelegd waarover het geschil gaat. In het verzoekschrift wordt vermeld of het een verzoek betreft om advies of bindend advies of arbitrage. Met het verzoekschrift worden alle relevante stukken meegezonden. De wederpartij wordt vervolgens door de Commissie in de gelegenheid gesteld binnen twee weken een verweerschrift in te dienen, dat in afschrift aan de verzoeker wordt gezonden. Daarna kan de Commissie de verzoeker in de gelegenheid stellen schriftelijk een repliek in te dienen, in welk geval de wederpartij in de gelegenheid wordt gesteld een dupliek in te dienen.

Zitting

De Commissie behandelt het geschil op een besloten hoorzitting, waarin partijen in de gelegenheid gesteld worden hun standpunten nader toe te lichten en vragen van de Commissie te beantwoorden. Met eenstemmig goedvinden van de Commissie en partijen kan het geschil ook schriftelijk worden behandeld.

Uitspraak

De uitspraken van de Commissie houden in:

  • Een advies over de wijze waarop het op overeenstemming gericht overleg kan worden voortgezet.
  • Een bindend advies. Bij een bindend advies wordt getoetst of de procedure zorgvuldig en correct is gevolgd en of de partij in redelijkheid, gelet op de betrokken belangen, zijn standpunt heeft kunnen innemen. De geschillencommissie beoordeelt dan of zij zich kan voorstellen dat een redelijk handelend deelnemer aan het overleg, een dergelijk standpunt inneemt. Partijen zijn gebonden aan het advies van de Commissie. Indien een van de partijen het advies wil aanvechten of de wederpartij wil dwingen het advies na te komen, kan daarover een procedure bij de rechtbank worden gevoerd. De rechter zal het bindend advies marginaal toetsen en zich beperken tot de vraag of de procedure correct is gevoerd en of het bindend advies redelijk is (artikel 7:904 lid 1 BW).
  • Een arbitraal vonnis. Op grond van een gezamenlijk verzoek van partijen spreekt de Commissie een arbitraal vonnis uit. Bij arbitrage vindt een inhoudelijke beoordeling plaats van het geschil. Het arbitraal vonnis kan ten uitvoer worden gelegd nadat de voorzieningenrechter van de rechtbank daartoe op verzoek van een der partijen verlof heeft verleend (art. 1062 Rv). Arbitraal hoger beroep kan alleen worden ingesteld als partijen dat in hun arbitrageovereenkomst hebben opgenomen.

Modelprocedure oogo ondersteuningsplan en modelovereenkomst 

Voor het op overeenstemming gericht overleg over het ondersteuningsplan is een modelprocedure 
opgesteld en een modelovereenkomst om die procedure van toepassing te verklaren.