Procedure

Indienen verzoek binnen 6 weken

Het geschil legt u voor aan de Commissie met een verzoekschrift.
Voor het indienen van het verzoekschrift is geen advocaat vereist. U kunt dit zelf doen.

U kunt het verzoekschrift bij de Commissie indienen met

 1. een eigen brief of
 2. per e-mail met behulp van het model verzoekschrift 

Downloaden

model-verzoekschrift (met bijbehorende toelichting)

Stuur de beslissing van het schoolbestuur mee als bijlage (pdf-formaat).
De termijn voor het indienen van het verzoekschrift is 6 weken. Bent u te laat? Motiveer dan zo volledig mogelijk waarom u niet eerder heeft gereageerd.
Als u het verzoekschrift indient per brief, moet de brief zijn ondertekend.
U kunt, als het om een toelatings- of verwijderingsgeschil gaat, tegen die beslissing ook bezwaar maken bij het schoolbestuur (het bevoegd gezag van de school).

Procedurevoorschriften

Omdat de wetgever heeft bepaald dat de behandeling van het bezwaar in tien weken moet zijn afgerond, zijn er strikte procedurevoorschriften:

 1. Het is belangrijk dat partijen alle stukken in één keer en tijdig indienen. De Commissie verleent in beginsel geen uitstel.
 2. De Commissie geeft de voorkeur aan uitwisseling van stukken per e-mail. Daarom vraagt de Commissie partijen om stukken per e-mail in pdf-formaat in te dienen bij de Commissie en de stukken in cc naar de wederpartij te sturen.
 3. Het adres van de Commissie is info@onderwijsgeschillen.nl
 4. Om ervoor te zorgen dat de Commissie weet dat stukken ook verzonden zijn aan de wederpartij, maken partijen dit bij verzending duidelijk.
 5. Omdat de Commissie ervan uitgaat dat partijen zelf kunnen vaststellen dat stukken verstuurd zijn, bevestigt de Commissie de ontvangst van stukken niet aan partijen.
 6. Het samenwerkingsverband komt in het kader van passend onderwijs een regietaak toe wat betreft leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. De Commissie verzoekt het bevoegd gezag daarom om het samenwerkingsverband op de hoogte te stellen van het ingediende verzoekschrift.
 7. Als de Commissie het verzoek in behandeling neemt, wordt het schoolbestuur gevraagd om binnen twee weken een verweerschrift in te dienen.
 8. Het verweerschrift met bijlagen stuurt de Commissie na ontvangst in zijn geheel door naar verzoekers.
 9. Omdat de stukken per e-mail worden verstuurd, is de omvang van de in te dienen processtukken beperkt. Zowel het verzoekschrift als het verweerschrift kent een maximale omvang van tien (enkelzijdige) pagina's A4.
 10. Aan het verzoekschrift en aan het verweerschrift kunnen tot maximaal 40 pagina's bijlagen worden toegevoegd. Dit zijn 20 A4-tjes.
 11. Met het verweerschrift dient te worden ingediend
  ​1) een kopie uittreksel KvK
  2) het schoolondersteuningsprofiel,
  3) het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband en
  4) indien van toepassing het ontwikkelingsperspectief van de leerling.
  Deze documenten vallen niet onder de beperking van de bijlagen als genoemd in punt 10.       
 12. Bijlagen of processtukken die de in de punten 9 en 10 aangegeven omvang overstijgen, worden niet in de behandeling van het geschil betrokken en dus buiten beschouwing gelaten.
 13. Verzoekers en het schoolbestuur worden uitgenodigd voor een hoorzitting.
 14. Tot en met drie werkdagen voor de zitting kunnen partijen, met inachtneming van het bovenstaande, nadere stukken indienen. Te laat ingediende stukken worden niet toegelaten als dossierstuk, tenzij hierdoor naar het oordeel van de voorzitter het belang van de wederpartij niet wordt geschaad.
 15. De Commissie heeft het dossier voor de hoorzitting volledig gelezen. Zij wil ter zitting onderzoek doen naar de kern van het geschil. Dit onderzoek biedt geen ruimte voor een (schriftelijke) herhaling van informatie uit het dossier door middel van (het voorlezen van) pleitnota's.

Nadere informatie

Afhankelijk van de aard van het geschil kan de Commissie aanvullende documenten opvragen bij het schoolbestuur, bijvoorbeeld:

 • informatie van het kinderdagverblijf
 • informatie van de peuterspeelzaal
 • het onderwijskundig rapport
 • een uitdraai van het HGPD-formulier (handelingsgerichte procesdiagnostiek)
 • uitdraai van het leerlingvolgsysteem
 • visie van de school op de ondersteuningsbehoefte van de leerling
 • de uitslag van het onderzoek dat de school heeft uitgevoerd naar de mogelijkheid om zelf de extra ondersteuning te gaan bieden door het treffen van doeltreffende aanpassingen
 • de resultaten van het overleg met de ouders
 • de toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband
 • informatie van specialisten
 • de verwijderingsregels uit de schoolgids en het leerlingstatuut
 • een kopie van de relevante passages uit de incidentenregistratie
 • naar welke school de leerling is verwezen
 • informatie in hoeverre bij de verwijzing naar de andere school is rekening gehouden met de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

De zitting

Tijdens de besloten zitting krijgen partijen de gelegenheid om hun standpunt toe te lichten. Ouders en het schoolbestuur kunnen zich laten bijstaan door een gemachtigde of een advocaat, maar dit is niet verplicht. Ouders kunnen ook een vertrouwd persoon meenemen naar de zitting. De aanmelding van personen die bij de zitting aanwezig zullen zijn dient te geschieden uiterlijk vier werkdagen voor de zitting.
Het samenwerkingsverband wordt uitgenodigd bij de zitting aanwezig te zijn. Het samenwerkingsverband komt niet namens één van de partijen, maar heeft een informerende rol.
Leerlingen tussen de 12 en 16 jaar die in staat zijn hun mening te vormen, kunnen bij aanvang van de zitting worden gehoord. Daarna wordt de leerling verzocht de zaal te verlaten. De leerling kan in een andere ruimte van het secretariaat verblijven tot de zitting is afgelopen. In die andere ruimte is geen toezicht aanwezig. De voorzitter beoordeelt of leerlingen van 16 jaar en ouder de gehele zitting aanwezig kunnen zijn. 

Het advies

Na de zitting brengt de commissie zo spoedig mogelijk een advies uit. Het advies bevat het oordeel of het verzoek gegrond is. Als de ouders bezwaar hebben gemaakt bij het schoolbestuur tegen de beslissing over toelating of verwijdering van een leerling, mag het bevoegd gezag pas een besluit op het bezwaar nemen nadat de Commissie een oordeel heeft gegeven. Het bevoegd gezag maakt de ouders en de Commissie bekend welk besluit het na ontvangst van het advies heeft genomen. Het bevoegd gezag mag alleen gemotiveerd afwijken van het advies.

Kosten

Aan de behandeling van het geschil zijn geen proceskosten verbonden. Partijen dragen wel hun eigen kosten.

 

Brochure voor ouders Brochure voor scholen