Procedure

U wilt een bezwaarschrift indienen tegen het besluit over de toelaatbaarheidsverklaring

Het bezwaarschrift dient u in bij het samenwerkingsverband zelf. Die stuurt het door naar de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT). Het samenwerkingsverband moet wel bij de LBT zijn aangesloten.

Wie kunnen een bezwaarschrift indienen?

 • de ouders van een leerling waarvoor de toelaatbaarheidsverklaring is aangevraagd
 • het schoolbestuur dat de toelaatbaarheidsverklaring heeft aangevraagd
 • andere belanghebbenden

Hoe dient u het bezwaarschrift in?

 • Voor indienen van het bezwaarschrift is geen advocaat vereist. U kunt dit zelf doen.
 • Het bezwaarschrift dient u bij voorkeur per e-mail in bij het samenwerkingsverband dat het besluit over de toelaatbaarheid nam.
 • Dien het bezwaarschrift bij voorkeur in met behulp van het model.
 • De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is 6 weken. Bent u te laat? Motiveer dan zo volledig mogelijk waarom u niet eerder heeft gereageerd.
 • Als u het bezwaarschrift indient per brief, moet het zijn ondertekend.

Downloaden

model van het bezwaarschift

Wat gebeurt er na het indienen van het bezwaar?

Als het samenwerkingsverband is aangesloten bij de LBT, zal het samenwerkingsverband het bezwaarschrift voorzien van een verweerschrift en bijlagen, binnen 14 dagen gelijktijdig aanbieden aan de LBT en aan bezwaarde. Het samenwerkingsverband vraagt aan de Commissie om advies uit te brengen. Vervolgens wordt een hoorzitting gehouden waar bezwaarde en het samenwerkingsverband voor worden uitgenodigd.

Welke stukken, indien beschikbaar, kan het samenwerkingsverband meesturen naar de Commissie?

 • het bezwaarschrift met eventuele bijlagen
 • de aanvraag van de toelaatbaarheidsverklaring
 • het deskundigenadvies van art. 18a lid 11 WPO of art. 17a lid 11 WVO
 • het besluit van het SWV over de toelaatbaarheidsverklaring
 • de relevante afspraken (procedure en criteria) uit het ondersteuningsplan van het SWV
 • een kopie van het schoolondersteuningsprofiel van de school van aanmelding of inschrijving
 • de visie van de school van aanmelding op de ondersteuningsbehoefte van de leerling
 • de uitslag van het onderzoek dat de school van aanmelding heeft uitgevoerd naar de mogelijkheid om zelf de extra ondersteuning te gaan bieden door het treffen van doeltreffende aanpassingen
 • de uitslag van het onderzoek naar de mogelijkheden om de leerling de noodzakelijke ondersteuning te geven op een andere school in het SWV
 • het advies van de onderwijsconsulenten
 • het onderwijskundig rapport
 • een uitdraai van het HGPD-formulier
 • uitdraai van het leerlingvolgsysteem
 • de resultaten van het overleg met de ouders

Procedure op grond van de Algemene wet bestuursrecht

De Commissie dient te voldoen aan het gestelde in artikel 13 van boek 7 van de Algemene wet bestuursrecht (art. 7:13 Awb). Dit betekent onder andere dat de Commissie uit een voorzitter en ten minste twee leden bestaat en de voorzitter geen deel uitmaakt van en niet werkzaam is onder de verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband.
Op de bezwaarschriftprocedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.
De Commissie zal de bezwaren beoordelen aan de hand van de door het desbetreffende samenwerkingsverband vastgestelde criteria voor toelaatbaarheid.
Het samenwerkingsverband moet op basis van het advies van de adviescommissie de toelaatbaarheidsbeslissing heroverwegen. Voor zover die heroverweging daartoe aanleiding geeft, herroept het samenwerkingsverband het bestreden besluit en neemt het, voor zover nodig in de plaats daarvan een nieuw besluit. Tegen de nieuwe beslissing van het samenwerkingsverband kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank, sector bestuursrecht.

Meer informatie over het behandelen van bezwaarschriften vindt u in Professioneel behandelen van bezwaarschriften (uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken).