In het kort

LBS als bezwaaradviescommissie in de zin van de Awb

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) biedt in artikel 7:13 de mogelijkheid om voor een beslissing op bezwaar een adviescommissie in te stellen. De LBS is zo’n commissie. Openbare scholen worden bestuurd door de gemeentelijke overheid, een gemeentelijke bestuurscommissie of een openbare rechtspersoon waarin de gemeente invloed heeft. Tegen besluiten van openbare schoolbesturen kan bezwaar worden gemaakt. Werknemers, (meerderjarige) leerlingen of ouders die het niet eens zijn met een besluit van het bestuur van een openbare school kunnen bezwaar maken tegen beslissingen van het schoolbestuur. Door bezwaar te maken vragen zij aan het schoolbestuur om alsnog een ander besluit te nemen. Een openbaar schoolbestuur kan de LBS verzoeken advies uit te brengen over de gegrondheid van het bezwaar. 

LBS als hoorcommissie 

Op beslissingen van schoolbesturen in het bijzonder onderwijs is de Awb over het algemeen niet van toepassing. Niettemin kan een schoolbestuur, alvorens een bepaalde beslissing te nemen, belanghebbenden horen. Soms is dat zelfs verplicht op grond van de cao of de wet. Maar ook indien dat niet verplicht is, en een openbaar of bijzonder schoolbestuur een belanghebbende in de gelegenheid stelt bezwaar te maken tegen een beslissing, kan het schoolbestuur besluiten de LBS te verzoeken een advies uit te brengen over de te nemen beslissing.

Advies LBS in een dreigend conflict

Ook als er nog geen besluit is, maar wel een conflict dreigt met een werknemer, ouder of leerling kan het schoolbestuur ervoor kiezen de LBS te vragen om te bemiddelen. Wellicht voorkomt dat een procedure bij een klachtencommissie, geschillencommissie of de rechter. Niet alleen openbare maar ook bijzondere schoolbesturen kunnen de LBS vragen om te bemiddelen als een conflict dreigt.

Wie kan terecht bij de LBS?

Alle schoolbesturen die zijn aangesloten bij één of meer Commissies van Onderwijsgeschillen, kunnen zich op ieder moment met een verzoek tot de LBS wenden. Neem contact met ons op voor meer informatie over de kosten van het advies van de LBS .

Onderwerpen van geschil

Aan de LBS als bezwaaradviescommissie in de zin van de Awb kan verzocht worden te adviseren in alle gevallen waarin tegen een beslissing van het schoolbestuur op grond van de Awb bezwaar kan worden ingediend. Daarbij kan gedacht worden aan:

  • een beoordeling
  • een disciplinaire maatregel 
  • ontslag

Voor het optreden als hoorcommissie kan de LBS in beginsel gevraagd worden voor elk geschil. Bijvoorbeeld het horen in rechtspositionele geschillen in het bijzonder onderwijs. Als er voor bepaalde geschillen een afzonderlijke advies- of geschillencommissie in het leven geroepen is, moet het geschil daar voorgelegd worden, denk daarbij aan de Geschillencommissie passend onderwijs en de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS.

Partijen

Een belanghebbende is iemand die rechtstreeks en persoonlijk betrokken is bij het onderwerp van geschil. Als een niet-belanghebbende bezwaar maakt, is het bezwaar niet-ontvankelijk. Er volgt dan geen inhoudelijke beoordeling.

Commissieleden 

mr. B.K. Olivier

mr. B.K. Olivier

voorzitter
mr. P.E.M. Messer-Dinnissen

mr. P.E.M. Messer-Dinnissen

vicevoorzitter en tevens lid
mr. Ch.H. Stokman-Prins

mr. Ch.H. Stokman-Prins

lid
prof. mr. P.W.A. Huisman

prof. mr. P.W.A. Huisman

lid