Procedure

Het bevoegd gezag of het medezeggenschapsorgaan (deelnemersraad of ouderraad) kan een geschil bij de Commissie aanmelden. In een verzoekschrift wordt uitgelegd waarover het geschil gaat. Alle relevante stukken worden meegezonden.
De Commissie stelt de wederpartij in de gelegenheid een verweerschrift in te dienen, dat in afschrift aan de verzoeker wordt gezonden. De Commissie behandelt het geschil tijdens een openbare zitting. Partijen kunnen hun standpunten nader toelichten en vragen van de Commissie beantwoorden. Na de zitting volgt een schriftelijke uitspraak met het oordeel van de Commissie over het geschil. De uitspraak is bindend voor partijen. Tegen de uitspraak kan elke partij binnen één maand beroep instellen bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam. Het beroep moet gegrond zijn op de stelling dat de geschillencommissie de wet niet juist heeft toegepast. Tegen de uitspraak van de Ondernemingskamer staat geen cassatieberoep open. Het medezeggenschapsorgaan kan niet in de proceskosten veroordeeld worden.