​Overgangsnormen van de school  

Elke school mag zelf overgangsnormen vaststellen. De overgangsnormen zijn onderdeel van het onderwijskundig beleid van de school. Scholen kunnen deze normen bekendmaken op de website of in de schoolgids. De normen staan ook in het schoolplan.

Ouders hebben via de medezeggenschapsraad inspraak bij wijzigingen in het onderwijskundig beleid en het schoolplan. De medezeggenschapsraad moet namelijk instemmen met de vaststelling van het schoolplan, de schoolgids en wijzigingen van de onderwijskundige doelstellingen van de school.  

Overgangsvergadering

Aan het einde van het schooljaar bespreken de leerkrachten de bevordering van leerlingen. In deze vergadering neemt het schoolteam het besluit over bevordering of zittenblijven. Bij het besluit of een leerling overgaat, zijn de overgangsnormen leidend.

Voorwaardelijke overgang in het voortgezet onderwijs

Een school mag ervoor kiezen om een leerling voorwaardelijk over te laten gaan. Dit moet dan duidelijk in het eindrapport staan. De school moet dit ook schriftelijk melden bij de ouders, voogden of verzorgers. De school spreekt af onder welke voorwaarden en wanneer de leerling definitief kan overgaan. Bijvoorbeeld als de leerling een taak heeft gemaakt of proefwerken heeft overgedaan. Op 31 december moet duidelijk zijn of de leerling definitief over is of niet. De voorwaardelijke bevordering wordt geregeld in artikel 12 van het Inrichtingsbesluit WVO.

Doorstroom vmbo-havo en havo-vwo

Op 1 augustus 2020 zijn de Wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo en de bijbehorende algemene maatregel van bestuur (amvb) in werking getreden. De wet regelt dat er gelijke voorwaarden gelden voor alle leerlingen die van het vmbo naar de havo willen doorstromen. De wet regelt ook dat er gelijke voorwaarden gelden voor de doorstroom van havo naar vwo. Leerlingen die vmbo-tl of -gl met succes hebben afgerond hebben het recht om door te stromen naar 4 havo. Leerlingen met een havo-diploma hebben een doorstroomrecht naar 5 vwo.
De leerlingen moeten wel aan voorwaarden voldoen met betrekking tot hun kennis, vaardigheden of leerhouding. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in de algemene maatregel van bestuur (amvb).  De vmbo-gl/tl-leerling moet in een extra vak eindexamen hebben gedaan. Daarnaast regelt de amvb dat scholen ook geen doubleerverbod meer mogen opleggen aan leerlingen die doorgestroomd zijn, als zij dat niet ook doen aan leerlingen die niet zijn doorgestroomd.

Klachten over bevordering, doubleren en doorstromen in het voortgezet onderwijs

Ouders die een klacht hebben over bevordering, doubleren of doorstromen in het voortgezet onderwijs kunnen dit melden bij de school. Als zij niet tevreden zijn over de aanpak van de school, dan kunnen zij een klacht indienen bij de klachtencommissie van de school. Welke commissie dat is, staat in de schoolgids of op de website van de school. Veel scholen zijn aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) van Onderwijsgeschillen. De LKC behandelt regelmatig klachten over bevordering, doubleren of doorstromen in het voortgezet onderwijs. Bij deze klachten houdt de LKC onder andere rekening met de overgangsnormen van de school.

Adviezen van de LKC over bevordering, doubleren en doorstromen

Hoe beoordeelt de LKC klachten over bevordering, doubleren of doorstromen in het voortgezet onderwijs? De Commissie maakt in elke klacht een eigen afweging, waarin zij ook de omstandigheden van het individuele geval betrekt.
Hierna worden enkele belangrijke adviezen van de LKC uitgelicht. U kunt daarbij doorklikken naar relevante adviezen.

  • De Commissie toetst klachten over bevordering terughoudend en kijkt alleen of de school de juiste procedure heeft gevolgd en of zij in redelijkheid tot de beslissing heeft kunnen komen (108891108328). De Commissie oordeelt niet of een ander besluit beter zou zijn (108460, 108869, 108328).
  • Bij de beoordeling van een klacht wordt de professionele beoordeling van de docentenvergadering als uitgangspunt genomen. Beslissingen over bevordering behoren tot het domein van vakbekwame docenten (108891, 108869, 108891).
  • De Commissie onderzoekt of de school vastgestelde overgangsnormen hanteert en deze overgangsnormen bekend heeft gemaakt (108869, 108853). De Commissie gaat bij de beoordeling van de klacht uit van het vastgestelde beleid over bevordering (108910, 108411).
  • De docentenvergadering of overgangsvergadering kan behalve met gehaalde cijfers ook rekening houden met studievaardigheden, werkhouding of inzicht van de leerling, de gezondheid van de leerling of met privéomstandigheden. Maar de school kan geen rekening houden met omstandigheden die pas na de bevorderingsbeslissing gedeeld worden (108869, 108910).
  • Als er in een ontwikkelingsperspectief criteria zijn vastgelegd waaraan de leerling moet voldoen om te worden bevorderd, moet de school haar bevorderingsbeslissing herleidbaar baseren op deze criteria (107377). 
  • Ouders kunnen verzoeken om een revisievergadering. Tijdens deze vergadering heroverwegen docenten het besluit om een leerling te laten doubleren. De schoolleiding hoeft hier geen gehoor aan te geven, zij kan in redelijkheid besluiten geen revisievergadering bijeen te roepen (108910).
  • Een school hoeft niet met terugwerkende kracht toetsen milder te beoordelen nu een matige vorm van dyslexie is vastgesteld (108415).