Uitspraken

Resultaten

10 van 151 resultaten weergegeven

Het besluit om de premie voor de IPAP-regeling voortaan voor eigen rekening van de werknemers te laten komen is een wijziging van de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid (art. 11, lid 1 aanhef en onder b Wms) waarvoor de MR adviesrecht heeft.

Datum: 22 augustus 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 107249 - 16.03

Op grond van artikel 5.2 cao vo inclusief de toelichting daarop, is 1 augustus 2016 het uiterlijke toetsmoment om te bepalen of een leraar, die via het entreerecht benoemd is in een LD-functie, voldoet aan de vereisten voor de LD-functie.

Datum: 23 augustus 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Bezwarencommissie CAO-VO
Publicatienummer: 107275

Interpretatiegeschil cao vo; art. 6.1, 17.4 en 17.8; voor berekening uren deskundigheidsbevordering wordt de betrekkingsomvang niet verminderd met de uren BAPO-verlof.

Datum: 12 april 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Bezwarencommissie CAO-VO
Publicatienummer: 107987

Het medezeggenschapsreglement mag het aantal aaneengesloten zittingsperiodes in de MR niet beperken.

Datum: 31 oktober 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 107381 - 16.05

Interpretatiegeschillen over bevoegdheid Hogeschoolraad t.a.v. vaststelling onderwijskader Bacheloropleidingen en bevoegdheid Academieraad over internationaliseringsplan Academie; HBO

Datum: 22 oktober 2013
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap Hoger Onderwijs
Publicatienummer: 105864

De lessentabel van deze school is onderdeel van het schoolplan waarvoor de MR instemmingsrecht heeft; partijen hebben voldoende concreet belang bij het verzoek tot uitspraak in dit interpretatiegeschil.

Datum: 10 mei 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 107152 - 16.02

Interpretatiegeschil PO - artikel 11 onder h WMS (aanstelling en ontslag schoolleiding)

Datum: 12 juni 2012
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 105346 - 12.11

Interpretatiegeschil PO - artikel 13 onder b WMS (beleid grondslag van de school)

Datum: 29 mei 2012
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 105291 - 12.09

Interpretatiegeschil PO- artikel 12 lid 1 onder b WMS (samenstelling formatie)

Datum: 16 mei 2012
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 105267 - 12.08

Interpretatie-, advies- en instemmingsgeschil PO - reorganisatie (artikelen 10 onder b, 11 onder f en 12 onder b WMS, 22 onder f medezeggenschapsreglement)

Datum: 29 maart 2012
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 105207/105212/105224/105228 - 12.03