Uitspraken

Resultaten

10 van 81 resultaten weergegeven

Onder omstandigheden kan de zorgplicht van een school overgaan naar een andere school. Een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte kan niet worden geweigerd als onvoldoende onderzoek is gedaan naar de ondersteuningsmogelijkheden van de school.

Datum: 10 december 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107017

Bij de beoordeling of een leerling uit het sbo kan worden toegelaten tot een school voor regulier onderwijs moet bij het onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte het al bestaande ontwikkelingsperspectief betrokken worden.

Datum: 21 december 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107026

Klacht over niet-toelaten leerling als gevolg van uitkomst loting en matchingsprocedure ongegrond. De school heeft gehandeld conform de voor de stad vastgestelde procedure en er is geen mismatch tussen de leerling en de school van plaatsing.

Datum: 6 november 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108439

Geschil over toelating leerling. Het verzoek is niet-ontvankelijk, omdat er nog geen beslissing over de aanmelding van de leerling is.

Datum: 28 januari 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108482

Geschil over toelating leerling met syndroom van Down. De school voor vso moet bij haar beslissing over toelating alle beschikbare informatie betrekken.

Datum: 24 april 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108642

Geschil over weigering toelating leerling met syndroom van Down. De school heeft onvoldoende onderzoek gedaan naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 5 november 2018
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108363

Een mbo-instelling kon de toelating van een leerling tot BBL niveau 2 niet weigeren zonder onderzoek naar de geschiktheid van die leerling.

Datum: 14 augustus 2018
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108290

Klacht over niet toelaten leerling; de school heeft op grond van het plaatsingssysteem kunnen besluiten de leerling niet toe te laten. De communicatie en de informatie over het plaatsingssysteem zijn wel verwarrend geweest.

Datum: 11 oktober 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108302

Klacht over weigering toelating is ongegrond; de onderwijsinstelling kon redelijkerwijs besluiten de deelnemer niet opnieuw een capaciteitentest te laten afnemen

Datum: 19 december 2018
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108372

De school heeft onvoldoende onderzocht of zij kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van twee aangemelde leerlingen.

Datum: 22 september 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106841