Uitspraken

Resultaten

10 van 61 resultaten weergegeven

Geschil over weigering toelating leerling met Downsyndroom tot reguliere vo-school. Weigering is redelijk, maar de school had met ouders moeten bespreken welke andere school bereid is de leerling toe te laten.

Datum: 20 november 2017
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107835

Geschil toelating. Onderzoek naar ondersteuningsbehoefte met behulp van reeds beschikbare informatie is toegestaan. Onderzoeksplicht naar eigen mogelijkheden en zorgplicht zijn onvoldoende nagekomen.

Datum: 4 december 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107915

Geschil over toelating leerling. School moet onderbouwen waarom het de leerling niet de noodzakelijke ondersteuning kan bieden en hierbij de ondersteuningsmogelijkheden van het samenwerkingsverband betrekken.

Datum: 18 december 2017
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107926

Geschil over toelating leerling is gegrond. Onderzoeksplicht van de school naar eigen mogelijkheden en zorgplicht zijn onvoldoende ingevuld.

Datum: 5 maart 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108026

Onder omstandigheden kan de zorgplicht van een school overgaan naar een andere school. Een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte kan niet worden geweigerd als onvoldoende onderzoek is gedaan naar de ondersteuningsmogelijkheden van de school.

Datum: 10 december 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107017

Bij de beoordeling of een leerling uit het sbo kan worden toegelaten tot een school voor regulier onderwijs moet bij het onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte het al bestaande ontwikkelingsperspectief betrokken worden.

Datum: 21 december 2015
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107026

Klacht over niet-toelaten leerling als gevolg van uitkomst loting en matchingsprocedure ongegrond. De school heeft gehandeld conform de voor de stad vastgestelde procedure en er is geen mismatch tussen de leerling en de school van plaatsing.

Datum: 6 november 2018
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108439

Geschil over toelating leerling. Het verzoek is niet-ontvankelijk, omdat er nog geen beslissing over de aanmelding van de leerling is.

Datum: 28 januari 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108482

Klacht over weigering toelating is ongegrond; de onderwijsinstelling kon redelijkerwijs besluiten de deelnemer niet opnieuw een capaciteitentest te laten afnemen

Datum: 19 december 2018
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108372

Klacht over niet toelaten tot het vavo ongegrond. Het roc heeft op grond van eerdere ervaringen in redelijkheid kunnen besluiten de student niet toe te laten.

Datum: 19 februari 2019
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108501