Uitspraken

Resultaten

10 van 81 resultaten weergegeven

De weigering van de reguliere school voor voortgezet onderwijs om de leerling toe te laten mag niet alleen gebaseerd zijn op het advies van de basisschool voor voortgezet speciaal onderwijs.

Datum: 28 september 2015
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 106975

Geschil over toelating leerling. Een toelaatbaarheidsverklaring voor cluster 3-onderwijs betekent niet dat elke school in dat cluster de leerling kan toelaten.

Datum: 23 april 2019
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108622

Geschil over weigering toelating tot vso-school gegrond omdat de school niet onderzocht heeft of andere passende arrangementen, dan die door ouders waren aangegeven, mogelijk zijn.

Datum: 6 juni 2019
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108671

Geschil over toelating leerling. Verzoek gegrond. De Commissie van Onderzoek (CvO) van de instelling heeft onvoldoende onderzocht of de leerling op basis van zijn ondersteuningsbehoefte in aanmerking komt voor cluster 2 onderwijs.

Datum: 24 juli 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109268

Klacht over niet-toelaten leerling als gevolg van uitkomst loting en matchingsprocedure ongegrond. De school heeft gehandeld conform de voor de stad vastgestelde procedure en er is geen zwaarwegende reden om de hardheidsclausule toe te passen.

Datum: 26 juni 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109283

Geschil over weigering toelating. Het verzoek is gegrond omdat tien weken na aanmelding zijn verstreken zonder dat de leerling, die geen andere school heeft, daarna tijdelijk is ingeschreven.

Datum: 4 oktober 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108897

Klacht over onjuiste informatieverstrekking aan Veilig Thuis en weigering toelating is ongegrond. Het is begrijpelijk dat de school contact heeft opgenomen met Veilig Thuis en de weigering toelating is redelijk.

Datum: 11 november 2019
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 108806

Klacht over het niet toelaten van een leerling op de school ongegrond. Niet gebleken is dat de school heeft toegezegd dat er een plek voor de leerling beschikbaar was. (zie ook 109238)

Datum: 3 juli 2020
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109100

Mogelijkheid van aanmelding van leerling met extra ondersteuningsbehoefte mag niet afhankelijk worden gemaakt van een voorafgaande observatie. De zorgplicht rust op het bevoegd gezag en wordt uitgevoerd door diens school van aanmelding van voorkeur ouders

Datum: 1 februari 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107070

Geschil over weigering toelating leerling van 10 jaar tot reguliere vo-school. Weigering is redelijk en de school heeft met de moeder besproken welke andere scholen bereid zijn de leerling toe te laten.

Datum: 29 juli 2020
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109258