Uitspraken

Resultaten

10 van 283 resultaten weergegeven

Geschil over voorgenomen verwijdering leerlingen en het ontbreken van een ontwikkelingsperspectief. De school heeft onvoldoende onderzoek gedaan naar de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen; een ontwikkelingsperspectief ontbreekt.

Datum: 23 mei 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108148

Geschil over verwijdering leerling. De school kan niet langer voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling, heeft voldoende begeleiding geboden en onderzoek uitgevoerd. Er is voldaan aan de zorgplicht.

Datum: 30 mei 2018
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 108151

De verwijderingsbeslissing houdt geen stand omdat deze niet is gebaseerd op deugdelijk feitenonderzoek, niet strookt met de interne regels en geen blijk geeft van een belangenafweging.

Datum: 1 november 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107360

De voorgenomen verwijdering van de leerling is redelijk omdat zijn resultaten onvoldoende waren en een derde maal de brugklas doen niet in zijn belang is.

Datum: 26 oktober 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107365

De school mag de leerling verwijderen omdat zij niet de benodigde ondersteuning kan bieden en een andere school heeft gevonden die passend is voor de leerling.

Datum: 9 november 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107412

Het besluit tot verwijdering kan niet in stand blijven omdat onvoldoende extra ondersteuning aan de leerling is geboden.

Datum: 14 oktober 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107420

School mag een leerling niet verwijderen als speciaal onderwijs aangewezen is en er geen tlv voor speciaal onderwijs is afgegeven.

Datum: 18 november 2016
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107426

De voorgenomen verwijdering van leerling is redelijk, omdat zij niet in staat is het praktijkgedeelte van het vmbo te halen en de verwijzing naar de Tussenvoorziening van het samenwerkingsverband of naar voortgezet speciaal onderwijs voor haar passend is.

Datum: 5 december 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107438

Een school die op de hoogte is van gedragsproblematiek bij een leerling, moet de ondersteuningsbehoefte in kaart brengen.

Datum: 13 december 2016
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 107450

103792 Klacht over verwijdering na bedreiging docent

Datum: 6 oktober 2008
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)